wə·raḡ·lê
Englishman's Concordance
wə·raḡ·lê — 2 Occurrences

Genesis 24:32
HEB: לִרְחֹ֣ץ רַגְלָ֔יו וְרַגְלֵ֥י הָאֲנָשִׁ֖ים אֲשֶׁ֥ר
NAS: his feet and the feet of the men
KJV: and the men's feet that [were] with him.
INT: to wash his feet and the feet and the men's who

Joshua 3:15
HEB: עַד־ הַיַּרְדֵּ֔ן וְרַגְלֵ֤י הַכֹּֽהֲנִים֙ נֹשְׂאֵ֣י
NAS: into the Jordan, and the feet of the priests
KJV: unto Jordan, and the feet of the priests
INT: into the Jordan and the feet of the priests carrying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7272
245 Occurrences


bə·rā·ḡel — 2 Occ.
bə·raḡ·lay — 3 Occ.
bə·raḡ·lāw — 14 Occ.
bə·raḡ·la·yim — 2 Occ.
bə·raḡ·lə·ḵā — 1 Occ.
bə·raḡ·lê — 1 Occ.
bə·raḡ·le·ḵā — 3 Occ.
bə·raḡ·lê·ḵem — 4 Occ.
bə·raḡ·lê·hem — 3 Occ.
hā·raḡ·lā·yim — 1 Occ.
lə·raḡ·lāh — 1 Occ.
lə·raḡ·lāy — 2 Occ.
lə·raḡ·lāw — 4 Occ.
lə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
lə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
lə·raḡ·lî — 2 Occ.
lə·raḡ·lōw — 1 Occ.
lə·re·ḡel — 1 Occ.
rā·ḡel — 6 Occ.
raḡ·lāh — 2 Occ.
raḡ·lay — 23 Occ.
raḡ·lām — 4 Occ.
raḡ·lāw — 32 Occ.
raḡ·la·yiḵ — 4 Occ.
raḡ·lā·yim — 6 Occ.
raḡ·lêḵ — 1 Occ.
raḡ·lə·ḵā — 16 Occ.
raḡ·lə·ḵem — 2 Occ.
raḡ·lê — 11 Occ.
raḡ·le·ḵā — 4 Occ.
raḡ·lê·ḵem — 7 Occ.
raḡ·le·hā — 7 Occ.
raḡ·lê·hem — 13 Occ.
raḡ·lê·nū — 2 Occ.
raḡ·lê·nū — 1 Occ.
raḡ·lî — 6 Occ.
raḡ·lōw — 12 Occ.
rə·ḡā·lîm — 4 Occ.
re·ḡel — 13 Occ.
ū·lə·re·ḡel — 1 Occ.
ū·ḇə·raḡ·lê·hem — 1 Occ.
wə·hā·raḡ·la·yim — 1 Occ.
ḇə·rā·ḡel — 1 Occ.
ḇə·raḡ·lāy — 2 Occ.
wə·raḡ·lāw — 2 Occ.
wə·raḡ·la·yim — 1 Occ.
wə·raḡ·lə·ḵā — 3 Occ.
wə·raḡ·lê — 2 Occ.
wə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
wə·raḡ·lê·hem — 4 Occ.
ḇə·raḡ·lōw — 1 Occ.
wə·re·ḡel — 2 Occ.
Additional Entries
rə·ḡā·lîm — 4 Occ.
re·ḡel — 13 Occ.
ū·lə·re·ḡel — 1 Occ.
ū·ḇə·raḡ·lê·hem — 1 Occ.
wə·hā·raḡ·la·yim — 1 Occ.
ḇə·rā·ḡel — 1 Occ.
ḇə·raḡ·lāy — 2 Occ.
wə·raḡ·lāw — 2 Occ.
wə·raḡ·la·yim — 1 Occ.
wə·raḡ·lə·ḵā — 3 Occ.
wə·raḡ·le·ḵā — 1 Occ.
wə·raḡ·lê·hem — 4 Occ.
ḇə·raḡ·lōw — 1 Occ.
wə·re·ḡel — 2 Occ.
raḡ·lî — 11 Occ.
raḡ·lîm — 1 Occ.
mê·rō·ḡə·lîm — 2 Occ.
lir·gō·wm — 1 Occ.
rā·ḡō·wm — 2 Occ.
ū·rə·ḡā·mu·hū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page