wə·’ō·ṯā·nū
Englishman's Concordance
wə·’ō·ṯā·nū — 1 Occurrence

Joshua 22:19
HEB: אַל־ תִּמְרֹ֗דוּ וְאֹתָ֙נוּ֙ אֶל־ תִּמְרֹ֔דוּ
NAS: or rebel against us by building
INT: nor rebel against not rebel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 854
809 Occurrences


’eṯ- — 280 Occ.
’eṯ·ḵem — 1 Occ.
’it·tāḵ — 45 Occ.
’it·tāh — 6 Occ.
’it·tām — 36 Occ.
’it·tā·nū — 26 Occ.
’it·tə·ḵā — 28 Occ.
’it·tə·ḵem — 48 Occ.
’it·tî — 49 Occ.
’it·tōw — 147 Occ.
’it·tāḵ — 3 Occ.
’it·tōw- — 1 Occ.
mê·’êṯ — 5 Occ.
mê·’it·tə·ḵā — 1 Occ.
mê·’it·tî — 3 Occ.
mê·’it·tōw — 1 Occ.
mê·’ō·w·ṯōw — 1 Occ.
’ō·ṯāḵ — 14 Occ.
’ō·ṯāh — 9 Occ.
’ō·ṯām — 15 Occ.
’ō·ṯān — 1 Occ.
’ō·ṯā·nū — 3 Occ.
’ō·wṯ·ḵā — 3 Occ.
’ō·ṯə·ḵā — 2 Occ.
’ō·w·ṯî — 6 Occ.
’ō·ṯōw — 7 Occ.
’ō·w·ṯāḵ — 1 Occ.
ū·mê·’êṯ — 1 Occ.
wə·’eṯ- — 53 Occ.
wə·’it·tā·nū — 2 Occ.
wə·’it·tə·ḵem — 3 Occ.
wə·’it·tōw — 5 Occ.
wə·’ō·ṯām — 1 Occ.
wə·’ō·ṯā·nū — 1 Occ.
wə·’ō·ṯōw — 1 Occ.
Additional Entries
’ō·ṯə·ḵā — 2 Occ.
’ō·w·ṯî — 6 Occ.
’ō·ṯōw — 7 Occ.
’ō·w·ṯāḵ — 1 Occ.
ū·mê·’êṯ — 1 Occ.
wə·’eṯ- — 53 Occ.
wə·’it·tā·nū — 2 Occ.
wə·’it·tə·ḵem — 3 Occ.
wə·’it·tōw — 5 Occ.
wə·’ō·ṯām — 1 Occ.
wə·’ō·ṯōw — 1 Occ.
’ê·ṯōw — 1 Occ.
’it·tê·ḵem — 1 Occ.
lə·’it·tîm — 2 Occ.
wə·lā·’ê·ṯîm — 1 Occ.
’eṯ·ba·‘al — 1 Occ.
’ā·ṯāh — 1 Occ.
’ā·ṯā·nū — 1 Occ.
’ê·ṯā·yū — 3 Occ.
hā·’ō·ṯî·yō·wṯ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page