wə·ham·mō·w·‘êḏ
Englishman's Concordance
wə·ham·mō·w·‘êḏ — 1 Occurrence

Judges 20:38
HEB: וְהַמּוֹעֵ֗ד הָיָ֛ה לְאִ֥ישׁ
NAS: Now the appointed sign between the men
KJV: Now there was an appointed sign between the men
INT: now the appointed become the men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 4150
223 Occurrences


bam·mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
bə·mō·w·‘ă·ḏām — 1 Occ.
bə·mō·‘ă·ḏê·ḵem — 2 Occ.
bə·mō·w·‘ă·ḏe·hā — 1 Occ.
bə·mō·w·‘ă·ḏōw — 6 Occ.
bə·mō·‘êḏ — 1 Occ.
ham·mō·w·‘êḏ — 3 Occ.
lam·mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
lam·mō·w·‘êḏ — 12 Occ.
lə·mō·w·‘ă·ḏāh — 1 Occ.
lə·mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
lə·mō·w·‘êḏ — 6 Occ.
mim·mō·w·‘êḏ — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏāh — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏāy — 2 Occ.
mō·w·‘ă·ḏe·ḵā — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏê — 7 Occ.
mō·w·‘ă·ḏe·hā — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏê·nū — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏōw — 1 Occ.
mō·w·‘êḏ — 161 Occ.
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏê — 1 Occ.
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm — 2 Occ.
ū·mō·w·‘ă·ḏê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇam·mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
ū·ḇə·mō·w·‘ă·ḏê·ḵem — 1 Occ.
wə·ham·mō·w·‘êḏ — 1 Occ.
wə·lam·mō·‘ă·ḏîm — 2 Occ.
wə·lam·mō·w·‘ă·ḏō·wṯ — 1 Occ.
Additional Entries
mō·w·‘ă·ḏe·hā — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏê·nū — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
mō·w·‘ă·ḏōw — 1 Occ.
mō·w·‘êḏ — 161 Occ.
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏê — 1 Occ.
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm — 2 Occ.
ū·mō·w·‘ă·ḏê·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇam·mō·w·‘ă·ḏîm — 1 Occ.
ū·ḇə·mō·w·‘ă·ḏê·ḵem — 1 Occ.
wə·lam·mō·‘ă·ḏîm — 2 Occ.
wə·lam·mō·w·‘ă·ḏō·wṯ — 1 Occ.
bə·mō·w·‘ā·ḏāw — 1 Occ.
ham·mū·‘ā·ḏāh — 1 Occ.
lə·mō·w·‘aḏ·yāh — 1 Occ.
mū·‘ā·ḏeṯ — 1 Occ.
mū·‘āp̄ — 1 Occ.
bə·mō·‘ă·ṣō·w·ṯām — 1 Occ.
bə·mō·w·‘ă·ṣō·w·ṯê·hem — 1 Occ.
bə·mō·w·‘ê·ṣōṯ — 2 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page