wa·ḥă·mā·ṯōw
Englishman's Concordance
wa·ḥă·mā·ṯōw — 1 Occurrence

Esther 1:12
HEB: הַמֶּ֙לֶךְ֙ מְאֹ֔ד וַחֲמָת֖וֹ בָּעֲרָ֥ה בֽוֹ׃
NAS: angry and his wrath burned
KJV: wroth, and his anger burned
INT: the king very and his wrath burned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2534
122 Occurrences


ba·ḥă·maṯ- — 4 Occ.
ba·ḥă·mā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ba·ḥă·mā·ṯî — 3 Occ.
ba·ḥă·mā·ṯōw — 1 Occ.
bə·ḥê·mā — 1 Occ.
bə·ḥê·māh — 5 Occ.
ḥă·maṯ — 18 Occ.
ḥă·mā·ṯə·ḵā — 6 Occ.
ḥă·mā·ṯî — 26 Occ.
ḥă·mā·ṯōw — 6 Occ.
ḥă·mā·ṯām — 1 Occ.
ḥê·māh — 20 Occ.
ḥê·mōṯ — 2 Occ.
ha·ḥê·māh — 1 Occ.
ū·mê·ḥă·maṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯî — 4 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥê·māh — 6 Occ.
wa·ḥă·maṯ — 1 Occ.
wa·ḥă·mā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wa·ḥă·mā·ṯî — 3 Occ.
wa·ḥă·mā·ṯōw — 1 Occ.
wə·ḵa·ḥă·mā·ṯî — 1 Occ.
ḇə·ḥê·māh — 4 Occ.
wə·ha·ḥê·māh — 2 Occ.
Additional Entries
ḥê·mōṯ — 2 Occ.
ha·ḥê·māh — 1 Occ.
ū·mê·ḥă·maṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯî — 4 Occ.
ū·ḇa·ḥă·mā·ṯōw — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥê·māh — 6 Occ.
wa·ḥă·maṯ — 1 Occ.
wa·ḥă·mā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
wa·ḥă·mā·ṯî — 3 Occ.
wə·ḵa·ḥă·mā·ṯî — 1 Occ.
ḇə·ḥê·māh — 4 Occ.
wə·ha·ḥê·māh — 2 Occ.
ḥam·māh — 1 Occ.
ha·ḥam·māh — 3 Occ.
ka·ḥam·māh — 1 Occ.
mê·ḥam·mā·ṯōw — 1 Occ.
ḥam·mū·’êl — 1 Occ.
ḥă·mū·ṭal — 3 Occ.
lə·ḥā·mūl — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page