ū·ḡə·ḏō·lāw
Englishman's Concordance
ū·ḡə·ḏō·lāw — 1 Occurrence

Jonah 3:7
HEB: מִטַּ֧עַם הַמֶּ֛לֶךְ וּגְדֹלָ֖יו לֵאמֹ֑ר הָאָדָ֨ם
NAS: of the king and his nobles: Do not let man,
KJV: of the king and his nobles, saying,
INT: the decree of the king and his nobles said man

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 1419
528 Occurrences


bag·gā·ḏō·wl — 1 Occ.
biḡ·ḏōl — 1 Occ.
biḡ·ḏō·lō·wṯ — 1 Occ.
gā·ḏō·wl — 179 Occ.
gə·ḏōl — 3 Occ.
ḡə·ḏō·lāh — 93 Occ.
gə·ḏō·w·lām — 2 Occ.
gə·ḏō·lāw — 1 Occ.
gə·ḏō·lê — 1 Occ.
gə·ḏō·w·le·hā — 1 Occ.
gə·ḏō·lîm — 25 Occ.
gə·ḏō·lōṯ — 35 Occ.
hag·gā·ḏōl — 106 Occ.
hag·gə·ḏō·lāh — 37 Occ.
hag·gə·ḏō·lîm — 11 Occ.
hag·gə·ḏō·lōṯ — 6 Occ.
kag·gā·ḏōl — 4 Occ.
kō·aḥ — 1 Occ.
lə·mig·gā·ḏō·wl — 2 Occ.
mig·gā·ḏō·wl — 1 Occ.
mig·gə·ḏō·w·lām — 1 Occ.
ū·ḡə·ḏāl- — 2 Occ.
ū·ḡə·ḏō·w·lāh — 2 Occ.
ū·ḡə·ḏō·lāw — 1 Occ.
wə·ḡā·ḏō·wl — 8 Occ.
wə·hag·gā·ḏō·wl — 2 Occ.
wə·hag·gə·ḏō·w·lāh — 1 Occ.
Additional Entries
hag·gə·ḏō·lāh — 37 Occ.
hag·gə·ḏō·lîm — 11 Occ.
hag·gə·ḏō·lōṯ — 6 Occ.
kag·gā·ḏōl — 4 Occ.
kō·aḥ — 1 Occ.
lə·mig·gā·ḏō·wl — 2 Occ.
mig·gā·ḏō·wl — 1 Occ.
mig·gə·ḏō·w·lām — 1 Occ.
ū·ḡə·ḏāl- — 2 Occ.
ū·ḡə·ḏō·w·lāh — 2 Occ.
wə·ḡā·ḏō·wl — 8 Occ.
wə·hag·gā·ḏō·wl — 2 Occ.
wə·hag·gə·ḏō·w·lāh — 1 Occ.
gə·ḏul·laṯ — 1 Occ.
gə·ḏul·lā·ṯî — 1 Occ.
gə·ḏūl·lā·ṯōw — 1 Occ.
gə·ḏul·lō·wṯ — 1 Occ.
hag·gə·ḏūl·lāh — 4 Occ.
hag·gə·ḏul·lō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḡə·ḏūl·lāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page