haḵ·zō·w·nāh
Englishman's Concordance
haḵ·zō·w·nāh — 1 Occurrence

Genesis 34:31
HEB: וַיֹּאמְר֑וּ הַכְזוֹנָ֕ה יַעֲשֶׂ֖ה אֶת־
NAS: our sister as a harlot?
KJV: with our sister as with an harlot?
INT: said an harlot treat our sister

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2181
93 Occurrences


baz·zō·w·nāh — 1 Occ.
biz·nō·w·ṯêḵ — 1 Occ.
haḵ·zō·w·nāh — 1 Occ.
haz·nêh — 1 Occ.
haz·zō·w·nāh — 4 Occ.
haz·zō·w·neh — 1 Occ.
haz·zō·nîm — 1 Occ.
haz·zō·nō·wṯ — 2 Occ.
hiz·nê·ṯā — 1 Occ.
hiz·nū — 2 Occ.
kaz·zō·w·nāh — 1 Occ.
kə·haz·nō·wṯ — 1 Occ.
lə·haz·nō·w·ṯāh — 1 Occ.
lə·zō·w·nāh — 2 Occ.
liz·nō·wṯ — 5 Occ.
miz·zō·w·nāh — 1 Occ.
ṯiz·neh — 3 Occ.
tiz·ne·nāh — 2 Occ.
ṯiz·nî — 1 Occ.
way·ye·zen — 1 Occ.
way·yiz·nū — 5 Occ.
wat·taz·neh — 1 Occ.
wat·ti·zen — 2 Occ.
wat·tiz·neh — 2 Occ.
wat·tiz·ne·nāh — 1 Occ.
wat·tiz·nî- — 6 Occ.
wat·tiz·nîm — 1 Occ.
wə·hiz·nū — 1 Occ.
wə·zā·nāh — 1 Occ.
wə·zā·nə·ṯāh — 1 Occ.
wə·zā·nū — 2 Occ.
yiz·nū — 1 Occ.
zā·nə·ṯāh — 3 Occ.
zā·nîṯ — 1 Occ.
zā·nî·ṯā — 1 Occ.
zā·nōh — 1 Occ.
zā·nū — 2 Occ.
zə·nū·nê — 1 Occ.
zō·nāh — 19 Occ.
zō·w·neh — 2 Occ.
zō·nîm — 3 Occ.
zō·w·nō·wṯ — 2 Occ.
zūn·nāh — 1 Occ.
Additional Entries
biz·nā·ḇōw — 1 Occ.
haz·zā·nāḇ — 1 Occ.
haz·zə·nā·ḇō·wṯ — 1 Occ.
lə·zā·nāḇ — 2 Occ.
wə·zā·nāḇ — 2 Occ.
zā·nāḇ — 2 Occ.
zan·ḇō·wṯ — 1 Occ.
zə·nā·ḇōw — 1 Occ.
baz·zō·w·nāh — 1 Occ.
biz·nō·w·ṯêḵ — 1 Occ.
haz·nêh — 1 Occ.
haz·zō·w·nāh — 4 Occ.
haz·zō·w·neh — 1 Occ.
haz·zō·nîm — 1 Occ.
haz·zō·nō·wṯ — 2 Occ.
hiz·nê·ṯā — 1 Occ.
hiz·nū — 2 Occ.
kaz·zō·w·nāh — 1 Occ.
kə·haz·nō·wṯ — 1 Occ.
lə·haz·nō·w·ṯāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page