bə·ḥas·də·ḵā
Englishman's Concordance
bə·ḥas·də·ḵā — 2 Occurrences

Psalm 13:5
HEB: וַאֲנִ֤י ׀ בְּחַסְדְּךָ֣ בָטַחְתִּי֮ יָ֤גֵ֥ל
NAS: But I have trusted in Your lovingkindness; My heart
KJV: But I have trusted in thy mercy; my heart
INT: in your lovingkindness have trusted shall rejoice

Psalm 31:7
HEB: אָגִ֥ילָה וְאֶשְׂמְחָ֗ה בְּחַ֫סְדֶּ֥ךָ אֲשֶׁ֣ר רָ֭אִיתָ
NAS: and be glad in Your lovingkindness, Because
KJV: and rejoice in thy mercy: for thou hast considered
INT: will rejoice and be glad your lovingkindness Because have seen

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2617
247 Occurrences


ba·ḥe·seḏ — 2 Occ.
bə·ḥas·də·ḵā — 2 Occ.
bə·ḥe·seḏ — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏay — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏāw — 3 Occ.
ḥă·sā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏe·ḵā — 3 Occ.
ḥas·dām — 1 Occ.
ḥas·dêḵ — 2 Occ.
ḥas·də·ḵā — 35 Occ.
ḥas·ḏê — 5 Occ.
ḥas·dî — 4 Occ.
ḥas·dōw — 58 Occ.
ḥā·seḏ — 12 Occ.
ḵə·ḥas·de·ḵā — 3 Occ.
ḥe·seḏ — 66 Occ.
ha·ḥă·sā·ḏîm — 1 Occ.
ha·ḥe·seḏ — 6 Occ.
ka·ḥe·seḏ — 1 Occ.
kə·ḥas·də·ḵā — 4 Occ.
lə·ḥas·ḏê — 1 Occ.
lə·ḥas·dōw — 2 Occ.
lə·ḥe·seḏ — 2 Occ.
ū·ḇə·ḥas·də·ḵā — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥe·seḏ — 3 Occ.
wa·ḥă·sā·ḏāw — 2 Occ.
wa·ḥă·sā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
wā·ḥā·seḏ — 1 Occ.
wā·ḥe·seḏ — 4 Occ.
ḇə·ḥas·də·ḵā — 2 Occ.
wə·ḥas·də·ḵem — 1 Occ.
wə·ḥas·dî — 5 Occ.
wə·ḥas·dōw — 1 Occ.
ḇə·ḥe·seḏ- — 5 Occ.
wə·ha·ḥe·seḏ — 5 Occ.
Additional Entries
ḥă·nê·p̄îm — 1 Occ.
wə·ḥan·p̄ê- — 1 Occ.
ḥō·nep̄ — 1 Occ.
ḥă·nup·pāh — 1 Occ.
ū·mə·ḥan·nêq — 1 Occ.
way·yê·ḥā·naq — 1 Occ.
ḥan·nā·ṯōn — 1 Occ.
tiṯ·ḥas·sāḏ — 2 Occ.
yə·ḥas·seḏ·ḵā — 1 Occ.
ba·ḥe·seḏ — 2 Occ.
bə·ḥe·seḏ — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏay — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏāw — 3 Occ.
ḥă·sā·ḏe·ḵā — 1 Occ.
ḥă·sā·ḏe·ḵā — 3 Occ.
ḥas·dām — 1 Occ.
ḥas·dêḵ — 2 Occ.
ḥas·də·ḵā — 35 Occ.
ḥas·ḏê — 5 Occ.
ḥas·dî — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page