bə·ḥay·ye·ḵā
Englishman's Concordance
bə·ḥay·ye·ḵā — 1 Occurrence

Deuteronomy 28:66
HEB: וְלֹ֥א תַאֲמִ֖ין בְּחַיֶּֽיךָ׃
KJV: and shalt have none assurance of thy life:
INT: no and shall have life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2416
503 Occurrences


ba·ḥay·yîm — 6 Occ.
ba·ḥay·yîn — 1 Occ.
bə·ḥay·yāy — 3 Occ.
bə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
bə·ḥay·yāw — 3 Occ.
bə·ḥay·ye·ḵā — 1 Occ.
bə·ḥay·ye·hā — 1 Occ.
bə·ḥay·yê·hem — 2 Occ.
bə·ḥê — 1 Occ.
ḥāy — 120 Occ.
ḥay·yāh — 23 Occ.
ḥay·yay — 17 Occ.
ḥay·yaṯ — 33 Occ.
ḥay·yā·ṯām — 2 Occ.
ḥay·yā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ḥay·yā·ṯî — 1 Occ.
ḥay·yā·ṯōw — 2 Occ.
ḥay·yāw — 16 Occ.
ḥay·yā·yə·ḵî — 1 Occ.
ḥay·ye·ḵā — 1 Occ.
ḥay·yê — 12 Occ.
ḥay·ye·ḵā — 12 Occ.
ḥay·yê·ḵem — 1 Occ.
ḥay·yeh — 1 Occ.
ḥay·yê·hem — 2 Occ.
ḥay·yê·nū — 1 Occ.
ḥay·yîm — 85 Occ.
ḥay·yō·wṯ — 5 Occ.
ḥa·yil — 1 Occ.
ḥay·ṯōw — 3 Occ.
ḥay·ṯōw- — 3 Occ.
ḥê — 6 Occ.
hā·ḥay — 12 Occ.
ha·ḥay·yāh — 26 Occ.
ha·ḥay·yîm — 27 Occ.
ha·ḥay·yō·wṯ — 7 Occ.
he·ḥāy — 3 Occ.
la·ḥay·yāh — 4 Occ.
la·ḥay·yîm — 1 Occ.
le·ḥāy — 1 Occ.
lə·ḥay·yaṯ — 2 Occ.
lə·ḥay·yê- — 2 Occ.
lə·ḥay·yîm — 5 Occ.
lə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
mê·ḥay·yāy — 2 Occ.
mê·ḥay·yîm — 2 Occ.
ū·lə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·mê·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥay·yāh — 1 Occ.
wə·ḥay — 1 Occ.
wə·ḥay·yāh — 2 Occ.
ḇə·ḥay·yay — 3 Occ.
wə·ḥay·yaṯ — 7 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯām — 2 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 3 Occ.
wə·ḥay·yā·ṯōw — 1 Occ.
ḇə·ḥay·yāw — 1 Occ.
wə·ḥay·yîm — 4 Occ.
wə·ḥay·ṯōw- — 1 Occ.
wə·ḥê — 9 Occ.
wə·ha·ḥay — 1 Occ.
wə·ha·ḥay·yō·wṯ — 1 Occ.
wə·la·ḥay·yāh — 1 Occ.
Additional Entries
’e·ḥĕ·ṭām- — 1 Occ.
la·ḥă·ṭō·wp̄ — 1 Occ.
wa·ḥă·ṭap̄·tem — 1 Occ.
yaḥ·ṭōp̄ — 1 Occ.
ḥō·ṭer — 2 Occ.
ba·ḥay·yîm — 6 Occ.
ba·ḥay·yîn — 1 Occ.
bə·ḥay·yāy — 3 Occ.
bə·ḥay·yaṯ — 1 Occ.
bə·ḥay·yāw — 3 Occ.
bə·ḥay·ye·hā — 1 Occ.
bə·ḥay·yê·hem — 2 Occ.
bə·ḥê — 1 Occ.
ḥāy — 120 Occ.
ḥay·yāh — 23 Occ.
ḥay·yay — 17 Occ.
ḥay·yaṯ — 33 Occ.
ḥay·yā·ṯām — 2 Occ.
ḥay·yā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
ḥay·yā·ṯî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page