συλλαβόμενοι
Englishman's Concordance
συλλαβόμενοι (syllabomenoi) — 1 Occurrence

Acts 26:21 V-APM-NMP
GRK: με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι ὄντα ἐν
NAS: [some] Jews seized me in the temple
KJV: these causes the Jews caught me in
INT: me the Jews having seized being in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page