669. ἀποφθέγγομαι (apophtheggomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 669. ἀποφθέγγομαι (apophtheggomai) — 3 Occurrences

Acts 2:4 V-PNM/P
GRK: πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς
NAS: was giving them utterance.
KJV: gave them utterance.
INT: Spirit gave to utter forth to them

Acts 2:14 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς Ἄνδρες
NAS: his voice and declared to them: Men
KJV: voice, and said unto them, Ye men
INT: of him and spoke forth to them Men

Acts 26:25 V-PIM/P-1S
GRK: σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι
NAS: Festus, but I utter words
KJV: but speak forth the words
INT: rational words I utter

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page