4883. συναρμολογέω (sunarmologeó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4883. συναρμολογέω (sunarmologeó) — 2 Occurrences

Ephesians 2:21 V-PPM/P-NFS
GRK: πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς
NAS: building, being fitted together, is growing
KJV: the building fitly framed together groweth
INT: the whole building fitted together increases to

Ephesians 4:16 V-PPM/P-NNS
GRK: τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον
NAS: body, being fitted and held together
KJV: body fitly joined together and
INT: the body fitted together and held together

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page