4583. σεληνιάζομαι (seléniazomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4583. σεληνιάζομαι (seléniazomai) — 2 Occurrences

Matthew 4:24 V-PPM/P-AMP
GRK: δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς
NAS: demoniacs, epileptics, paralytics;
KJV: and those which were lunatick, and
INT: possessed by demons and epileptics and paralytics

Matthew 17:15 V-PIM/P-3S
GRK: υἱόν ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς
NAS: on my son, for he is a lunatic and is very
KJV: son: for he is lunatick, and sore
INT: son for he is epileptic and miserably

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page