4400. προχειρίζομαι (procheirizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4400. προχειρίζομαι (procheirizó) — 3 Occurrences

Acts 3:20 V-RPM/P-AMS
GRK: ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν χριστὸν
NAS: Jesus, the Christ appointed for you,
INT: [that] he might send him who was foretold to you Christ

Acts 22:14 V-AIM-3S
GRK: πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι
NAS: of our fathers has appointed you to know
KJV: fathers hath chosen thee,
INT: fathers of us appointed you to know

Acts 26:16 V-ANM
GRK: ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην
NAS: purpose I have appeared to you, to appoint you a minister
KJV: this purpose, to make thee
INT: I appeared to you to appoint you a servant

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page