4319. προσαιτέω (prosaiteo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4319. προσαιτέω (prosaiteo) — 3 Occurrences

Mark 10:46 N-NMS
GRK: Βαρτίμαιος τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ
KJV: by the highway side begging.
INT: Bartimaeus blind beggar was sitting beside

John 9:8 N-NMS
GRK: πρότερον ὅτι προσαίτης ἦν ἔλεγον
NAS: saw him as a beggar, were saying,
KJV: he that sat and begged?
INT: before that a beggar he was said

John 9:8 V-PPA-NMS
GRK: καθήμενος καὶ προσαιτῶν
INT: was sitting and begging

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page