3128. Μανασσῆς (Manassés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3128. Μανασσῆς (Manassés) — 3 Occurrences

Matthew 1:10 N-AMS
GRK: ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς δὲ
NAS: was the father of Manasseh, Manasseh
KJV: Ezekias begat Manasses; and Manasses
INT: was father of Manasseh Manasseh moreover

Matthew 1:10 N-NMS
GRK: τὸν Μανασσῆ Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν
NAS: of Manasseh, Manasseh the father
KJV: Manasses; and Manasses begat Amon;
INT: Manasseh Manasseh moreover was father of

Revelation 7:6 N-GMS
GRK: ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες
NAS: from the tribe of Manasseh twelve
KJV: the tribe of Manasses [were] sealed
INT: out of [the] tribe of Manasseh twelve thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page