2368. θυμίαμα (thumiama)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2368. θυμίαμα (thumiama) — 6 Occurrences

Luke 1:10 N-GNS
GRK: ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος
NAS: at the hour of the incense offering.
KJV: without at the time of incense.
INT: hour of the incense

Luke 1:11 N-GNS
GRK: θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος
NAS: to the right of the altar of incense.
KJV: of the altar of incense.
INT: altar of the incense

Revelation 5:8 N-GNP
GRK: χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων αἵ εἰσιν
NAS: full of incense, which
KJV: vials full of odours, which are
INT: golden full of incenses which are

Revelation 8:3 N-NNP
GRK: ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ ἵνα
NAS: and much incense was given
KJV: much incense, that
INT: was given to him incense much that

Revelation 8:4 N-GNP
GRK: καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς
NAS: And the smoke of the incense, with the prayers
KJV: the smoke of the incense, [which came] with the prayers
INT: smoke of the incense with the prayers

Revelation 18:13 N-ANP
GRK: ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον
NAS: and spice and incense and perfume
KJV: cinnamon, and odours, and ointments,
INT: spice and incense and ointment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page