1778. ἔνταλμα (entalma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1778. ἔνταλμα (entalma) — 3 Occurrences

Matthew 15:9 N-ANP
GRK: διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: [for] doctrines the commandments of men.
INT: teaching [as] teachings [the] precepts of men

Mark 7:7 N-ANP
GRK: διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων
NAS: AS DOCTRINES THE PRECEPTS OF MEN.'
KJV: [for] doctrines the commandments of men.
INT: teaching [as] teachings precepts of men

Colossians 2:22 N-ANP
GRK: κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας
NAS: in accordance with the commandments and teachings
KJV: after the commandments and
INT: according to the precepts and teachings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page