1059. Γαμαλιήλ (Gamaliél)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1059. Γαμαλιήλ (Gamaliél) — 2 Occurrences

Acts 5:34 N
GRK: Φαρισαῖος ὀνόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος τίμιος
NAS: named Gamaliel, a teacher of the Law,
KJV: named Gamaliel, a doctor of the law,
INT: a Pharisee by name Gamaliel a teacher of the law honored

Acts 22:3 N
GRK: τοὺς πόδας Γαμαλιήλ πεπαιδευμένος κατὰ
NAS: under Gamaliel, strictly
KJV: the feet of Gamaliel, [and] taught
INT: the feet of Gamaliel having been instructed according to [the]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page