κοπιάσαντες
Englishman's Concordance
κοπιάσαντες (kopiasantes) — 1 Occurrence

Luke 5:5 V-APA-NMP
GRK: ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν
NAS: Master, we worked hard all
KJV: Master, we have toiled all
INT: whole night having toiled nothing have we taken

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page