ὅτου
Englishman's Concordance
ὅτου (hotou) — 5 Occurrences

Matthew 5:25 RelPro-GNS
GRK: ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ'
INT: quickly while which you are with

Luke 12:50 RelPro-GNS
GRK: συνέχομαι ἕως ὅτου τελεσθῇ
INT: I am distressed until while it be accomplished

Luke 13:8 RelPro-GNS
GRK: ἔτος ἕως ὅτου σκάψω περὶ
INT: year until when I shall dig about

Luke 22:16 RelPro-GNS
GRK: αὐτὸ ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν
INT: thereof until when it be fulfilled in

John 9:18 RelPro-GNS
GRK: ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς
INT: received sight until when they called the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page