ὁμοιωθήσεται
Englishman's Concordance
ὁμοιωθήσεται (homoiōthēsetai) — 3 Occurrences

Matthew 7:24 V-FIP-3S
GRK: ποιεῖ αὐτούς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ φρονίμῳ
NAS: and acts on them, may be compared to a wise
KJV: them, I will liken him
INT: does them will be like a man wise

Matthew 7:26 V-FIP-3S
GRK: ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῷ
NAS: and does not act on them, will be like a foolish
KJV: not, shall be likened unto a foolish
INT: does do them he will be likened to a man foolish

Matthew 25:1 V-FIP-3S
GRK: Τότε ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία
NAS: of heaven will be comparable to ten
KJV: of heaven be likened unto ten
INT: Then will be made like the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page