ἱκανοὶ
Englishman's Concordance
ἱκανοὶ (hikanoi) — 5 Occurrences

Acts 12:12 Adj-NMP
GRK: οὗ ἦσαν ἱκανοὶ συνηθροισμένοι καὶ
NAS: where many were gathered together
KJV: where many were
INT: where were many gathered together and

Acts 19:19 Adj-NMP
GRK: ἱκανοὶ δὲ τῶν
NAS: And many of those who practiced
KJV: Many of them also which used
INT: many moreover of those who

1 Corinthians 11:30 Adj-NMP
GRK: καὶ κοιμῶνται ἱκανοί
NAS: and sick, and a number sleep.
KJV: you, and many sleep.
INT: and are fallen asleep many

2 Corinthians 3:5 Adj-NMP
GRK: ἀφ' ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί
NAS: Not that we are adequate in ourselves
KJV: that we are sufficient of ourselves
INT: from ourselves competent we are to reckon

2 Timothy 2:2 Adj-NMP
GRK: ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται καὶ
NAS: men who will be able to teach others
KJV: who shall be able to teach others
INT: men such as competent will be also

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page