ἡγούμενοι
Englishman's Concordance
ἡγούμενοι (hēgoumenoi) — 2 Occurrences

Philippians 2:3 V-PPM/P-NMP
GRK: ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν
NAS: but with humility of mind regard one another
KJV: let each esteem other better than
INT: in humility one another esteeming above themselves

2 Peter 2:13 V-PPM/P-NMP
GRK: ἀδικίας ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν
NAS: of doing wrong. They count it a pleasure
KJV: of unrighteousness, [as] they that count it pleasure
INT: of unrighteousness pleasure esteeming in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page