γρηγοροῦντες
Englishman's Concordance
γρηγοροῦντες (grēgorountes) — 1 Occurrence

Colossians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: προσευχῇ προσκαρτερεῖτε γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ
NAS: to prayer, keeping alert in it with [an attitude of] thanksgiving;
KJV: in prayer, and watch in
INT: In prayer stedfastly continue watching in it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page