ἐξελέγοντο
Englishman's Concordance
ἐξελέγοντο (exelegonto) — 1 Occurrence

Luke 14:7 V-IIM-3P
GRK: τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο λέγων πρὸς
NAS: how they had been picking out the places of honor
KJV: how they chose out the chief rooms;
INT: the first places they were choosing out saying to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page