εὐνοῦχοι
Englishman's Concordance
εὐνοῦχοι (eunouchoi) — 3 Occurrences

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ
NAS: For there are eunuchs who were born
KJV: there are some eunuchs, which
INT: there are indeed eunuchs who from [the]

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν
NAS: womb; and there are eunuchs who
KJV: there are some eunuchs, which
INT: and there are eunuchs who were made eunuchs

Matthew 19:12 N-NMP
GRK: καὶ εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν
NAS: by men; and there are [also] eunuchs who
KJV: and there be eunuchs, which have made
INT: and there are eunuchs who made eunuchs of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page