διακονούντων
Englishman's Concordance
διακονούντων (diakonountōn) — 1 Occurrence

Acts 19:22 V-PPA-GMP
GRK: δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ Τιμόθεον
NAS: of those who ministered to him, Timothy
KJV: two of them that ministered unto him,
INT: two of those who ministered to him Timothy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page