ἄρτου
Englishman's Concordance
ἄρτου (artou) — 5 Occurrences

Luke 24:35 N-GMS
GRK: κλάσει τοῦ ἄρτου
NAS: by them in the breaking of the bread.
KJV: in breaking of bread.
INT: breaking of the bread

John 6:51 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ ἄρτου ζήσει εἰς
NAS: of this bread, he will live
KJV: of this bread, he shall live for
INT: this bread he will live to

Acts 2:42 N-GMS
GRK: κλάσει τοῦ ἄρτου καὶ ταῖς
NAS: to the breaking of bread and to prayer.
KJV: in breaking of bread, and
INT: breaking of the bread and the

1 Corinthians 10:17 N-GMS
GRK: τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν
NAS: partake of the one bread.
KJV: of that one bread.
INT: the one loaf we partake

1 Corinthians 11:28 N-GMS
GRK: ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ
NAS: doing he is to eat of the bread and drink
KJV: let him eat of [that] bread, and drink
INT: of the bread let him eat and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page