ENSIMMÄINEN AIKAKIRJA 1
Finnish Bible
1Adam, Set, Enos, 2Kenan, Mahaleel, Jared, 3Henok, Metusala, Lamek, 4Noa, Sem, Ham ja Japhet.

5Japhetin lapset: Gomer, Magog, Madai, Javan ja Tubal, Mesek ja Tiras. 6Gomerin lapset: Askenas, Riphatja, Togarma. 7Niin myös Javanin lapset: Elisa ja Tarsisa, Kittim ja Dodanim.

8Hamin lapset: Kus, Mitsraim, Put ja Kanaan. 9Ja Kusin lapset: Seba, Hevila, Sabta, Raema ja Sabteka; ja Raeman lapset: Sjeba ja Dedan. 10Kus siitti Nimrodin: tämä rupesi olemaan voimallinen maalla.

11Mistraim siitti Ludim, Anamim, Lehabim, Naphutim, 12Niin myös Patrusim ja Kaluhim, joista Philistealaiset ovat tulleet ja Kaphtorim.

13Kanaan siitti Zidonin esikoisensa ja Hetin, 14Niin myös Jebusin, Amorin ja Gergosin, 15Ja Hevin, Arkin ja Sinin, 16Ja Arvadin, Zemarin ja Hematin.

17Semin lapset: Elam, Assur, Arphaksad, Lud ja Aram, Uts, Hul, Geter ja Masek. 18Arphaksad siitti Salan, ja Sala siitti Eberin. 19Eberille oli syntynyt kaksi poikaa: yhden nimi oli Peleg, että hänen aikanansa oli maa jaettu, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20Joktan siitti Almodadin ja Salephin, Hatsarmavetin ja Jaran, 21Hadoramin, Usalin ja Diklan, 22Ebalin, Abimaelin ja Sjeban, 23Ophirin, Hevilan ja Jobadin: nämät ovat kaikki Joktanin lapset.

24Sem, Arphaksad, Sala, 25Eber, Peleg, Regu, 26Serug, Nahor, Tara, 27Abram, se on Abraham.

28Abrahamin lapset: Isaak ja Ismael. 29Nämät ovat heidän sukukuntansa: Ismaelin esikoinen Nebajot, Kedar, Adbeel ja Mibsam, 30Misma, Duma, Masa, Hadad ja Tema, 31Jetur, Naphis ja Kedma: nämät ovat Ismaelin lapset. 32Keturan Abrahamin toisen emännän lapset, jotka hän synnytti: Simran, Joksan, Medan, Midian, Jesbak ja Sua; ja Joksanin lapset: Sjeba ja Dedan. 33Midianin lapset: Epha, Epher, Henok, Abida ja Eldaa. Nämät ovat kaikki Keturan lapset.

34Ja Abraham siitti Isaakin. Isaakin lapset olivat Esau ja Israel. 35Esaun lapset: Eliphas, Reguel, Jeus, Jaelam ja Korah. 36Eliphan lapset: Teman, Omar, Zephi, Gaetan, Kenas, Timna ja Amalek. 37Reguelin lapset: Nahat, Sera, Samma ja Missa. 38Seirin lapset: Lotan, Sobal, Sibeon ja Ana, Dison, Etser ja Disan. 39Lotanin lapset: Hori ja Homam; mutta Lotanin sisar oli Timna. 40Sobalin lapset: Aljan, Manahat, Ebal, Sephi ja Onam. Sibeonin lapset ovat: Aija ja Ana. 41Anan lapset: Dison. Disonin lapset: Hamran, Esban, Jitran ja Karan. 42Etserin lapset: Bilhan, Saevan, Jaekan. Disanin lapset: Uts ja Aran.

43Nämät ovat kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maalla, ennenkuin yksikään kuningas hallitsi Israelin lasten seassa: Bela Beorin poika, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 44Ja kuin Bela oli kuollut, tuli Jobab Seran poika Botsrasta kuninkaaksi hänen siaansa. 45Kuin Jobab oli kuollut, tuli Husam kuninkaaksi hänen siaansa, Temanilaisten maalta. 46Kuin Husam oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Hadad Bedadin poika, joka löi Midianilaiset Moabilaisten kedolla; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 47Kuin Hadad oli kuollut, tuli hänen siaansa kuninkaaksi Samla Masrekasta. 48Kuin Samla oli kuollut, tuli Saul Rehobotin virran tyköä kuninkaaksi hänen siaansa. 49Kuin Saul oli kuollut, tuli Baal Hanan Akborin poika kuninkaaksi hänen siaansa. 50Kuin Baal Hanan oli kuollut, hallitsi hänen siassansa Hadad; ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pagi. Ja hänen emäntänsä nimi oli Mehetabeel, Matredin tytär, Mehasabin tyttären. 51Kuin Hadad oli kuollut, olivat ruhtinaat Edomissa: ruhtinas Timna, ruhtinas Alja, ruhtinas Jetet, 52Ruhtinas Oholibama, ruhtinas Ela, ruhtinas Pinon, 53Ruhtinas Kenas, ruhtinas Teman, ruhtinas Mibtsar, 54Ruhtinas Magdiel, ruhtinas Iram: nämät ovat Edomin ruhtinaat.Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomeksi. Vuoden 1776 kirkkoraamattu. Finnish Bible published in 1776.

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page