2 Thessalonians 1
Estonian: Genesis and NT

1Paulus ja Silvaanus ja Timoteos tessalooniklaste Kogudusele Jumalas, meie Isas, ja Issandas Jeesuses Kristuses. 2Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt!

3Me oleme alati kohustatud Jumalat tänama teie eest, vennad, nõnda nagu on sünnis, sest et teie usk vägevasti kasvab ja armastus jõudsasti edeneb igaühes teie kõikide seas üksteise vastu, 4nõnda et me isegi teist kiitleme Jumala Kogudustes, teie kannatlikkusest ja usust, kõigis teie tagakiusamistes ja viletsusis, mida te kannatate

5Jumala õige kohtu tõestuseks, et teid arvataks Jumala riiki väärt olevat, mille pärast te ka kannatate, 6kui see kuidagi on õige Jumala ees, et teie vaevajaile tasutaks vaevamisega 7ja teile, keda vaevatakse, antaks hingamist ühes meiega, kui Issand Jeesus ilmub taevast Oma väe Inglitega 8tuleleegis ja maksab kätte neile, kes ei tunne Jumalat ja kes ei alistu meie Issanda Jeesuse Kristuse Evangeeliumile, 9kes saavad nuhtluseks igavese hukatuse, hülgamise Issanda palge eest ja Tema vägevuse auhiilgusest, 10kui Ta sel päeval tuleb, et austatud olla Oma pühades ja imestatav kõigi usklike seas, sest et meie tunnistust teie kohta on ustud. 11Selleks me palumegi alati teie eest, et meie Jumal peaks teid kutsumisväärseks ja teeks täielikuks kõik teie hea meele tubliduse ja teie usu teo väes, 12et meie Issanda Jeesuse Kristuse nime austataks teie sees ja teid Tema sees meie Jumala ja meie Issanda Jeesuse Kristuse armu mööda.

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

1 Thessalonians 5
Top of Page
Top of Page