Neĥemja 7
Esperanto
1Kiam la murego estis konstruita, mi starigis la pordojn; kaj ricevis siajn oficojn la pordegistoj, la kantistoj, kaj la Levidoj. 2Kaj mi donis ordonon al mia frato HXanani, kaj al HXananja, kastelestro de Jerusalem (cxar li estis homo fidela, kaj diotima pli ol multaj aliaj), 3kaj mi diris al ili:Oni ne malfermu la pordegojn de Jerusalem, antaux ol la suno estos bone varmiga; kaj tiel longe, kiel ili staras, ili restigu la pordegojn fermitaj kaj sxlositaj; kaj oni starigu gardon el la logxantoj de Jerusalem, cxiun sur lia gardoloko kaj cxiun kontraux lia domo. 4Sed la urbo estis vasta kaj granda, kaj da logxantoj estis en gxi nemulte, kaj la domoj ne estis konstruitaj.

5Kaj mia Dio min inspiris, kaj mi kunvenigis la eminentulojn kaj la estrojn kaj la popolon, por ilin registri. Kaj mi trovis la genealogian registron de tiuj, kiuj venis antauxe, kaj mi trovis, ke en gxi estas skribite jene:

6Jen estas la logxantoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis Nebukadnecar, regxo de Babel, kaj kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, cxiu en sian urbon, 7kiuj venis kun Zerubabel, Jesxua, Nehxemja, Azarja, Raamja, Nahxamani, Mordehxaj, Bilsxan, Misperet, Bigvaj, Nehxum, Baana. La nombro de la viroj de la popolo Izraela estis: 8de la idoj de Parosx, du mil cent sepdek du, 9de la idoj de SXefatja, tricent sepdek du, 10de la idoj de Arahx, sescent kvindek du, 11de la idoj de Pahxat-Moab, el la idoj de Jesxua kaj Joab, du mil okcent dek ok, 12de la idoj de Elam, mil ducent kvindek kvar, 13de la idoj de Zatu, okcent kvardek kvin, 14de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek, 15de la idoj de Binuj, sescent kvardek ok, 16de la idoj de Bebaj, sescent dudek ok, 17de la idoj de Azgad, du mil tricent dudek du, 18de la idoj de Adonikam, sescent sesdek sep, 19de la idoj de Bigvaj, du mil sesdek sep, 20de la idoj de Adin, sescent kvindek kvin, 21de la idoj de Ater, el la domo de HXizkija, nauxdek ok, 22de la idoj de HXasxum, tricent dudek ok, 23de la idoj de Becaj, tricent dudek kvar, 24de la idoj de HXarif, cent dek du, 25de la idoj de Gibeon, nauxdek kvin, 26de la logxantoj de Bet-Lehxem kaj de Netofa, cent okdek ok, 27de la logxantoj de Anatot, cent dudek ok, 28de la logxantoj de Bet-Azmavet, kvardek du, 29de la logxantoj de Kirjat-Jearim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek tri, 30de la logxantoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu, 31de la logxantoj de Mihxmas, cent dudek du, 32de la logxantoj de Bet-El kaj Aj, cent dudek tri, 33de la logxantoj de Nebo-Ahxer, kvindek du, 34de la idoj de la alia Elam, mil ducent kvindek kvar, 35de la idoj de HXarim, tricent dudek, 36de la idoj de Jerihxo, tricent kvardek kvin, 37de la idoj de Lod, HXadid, kaj Ono, sepcent dudek unu, 38de la idoj de Senaa, tri mil nauxcent tridek.

39De la pastroj:de la idoj de Jedaja, el la domo de Jesxua, nauxcent sepdek tri, 40de la idoj de Imer, mil kvindek du, 41de la idoj de Pasxhxur, mil ducent kvardek sep, 42de la idoj de HXarim, mil dek sep.

43De la Levidoj:de la idoj de Jesxua, el la domo de Kadmiel, el la filoj de Hodja, sepdek kvar. 44De la kantistoj:de la idoj de Asaf, cent kvardek ok. 45De la pordegistoj:la idoj de SXalum, la idoj de Ater, la idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de HXatita, la idoj de SXobaj, cent tridek ok.

46De la Netinoj:la idoj de Cihxa, la idoj de HXasufa, la idoj de Tabaot, 47la idoj de Keros, la idoj de Sia, la idoj de Padon, 48la idoj de Lebana, la idoj de HXagaba, la idoj de SXalmaj, 49la idoj de HXanan, la idoj de Gidel, la idoj de Gahxar, 50la idoj de Reaja, la idoj de Recin, la idoj de Nekoda, 51la idoj de Gazam, la idoj de Uza, la idoj de Paseahx, 52la idoj de Besaj, la idoj de Meunim, la idoj de Nefisxesim, 53la idoj de Bakbuk, la idoj de HXakufa, la idoj de HXarhxur, 54la idoj de Baclit, la idoj de Mehxida, la idoj de HXarsxa, 55la idoj de Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de Tamahx, 56la idoj de Neciahx, la idoj de HXatifa.

57La idoj de la servantoj de Salomono:la idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Perida, 58la idoj de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel, 59la idoj de SXefatja, la idoj de HXatil, la idoj de Pohxeret-Cebaim, la idoj de Amon.

60La nombro de cxiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj de Salomono estis tricent nauxdek du.

61Kaj jen estas la elirintoj el Tel-Melahx, Tel-HXarsxa, Kerub, Adon, kaj Imer, kiuj ne povis montri sian patrodomon kaj devenon, cxu ili devenas de Izrael: 62la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de Nekoda, sescent kvardek du. 63Kaj el la pastroj:la idoj de HXabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata per ilia nomo. 64Ili sercxis siajn dokumentojn genealogiajn, sed cxi tiuj ne trovigxis; tial ili estis eligitaj el la listo de la pastroj. 65Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne mangxu el la plejsanktajxo, gxis aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de justo.

66La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil tricent sesdek homoj, 67krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent kvardek kvin kantistoj kaj kantistinoj. 68Da cxevaloj ili havis sepcent tridek ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin; 69da kameloj ili havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek.

70Kelkaj el la cxefoj de patrodomoj donis por la laboroj:la regionestro donis por la trezorejo:mil darkemonojn da oro, kvindek aspergajn kalikojn, kvincent tridek pastrajn vestojn. 71El la cxefoj de patrodomoj, kelkaj donis en la trezorejon de la laboroj dudek mil darkemonojn da oro kaj du mil ducent min�ojn da argxento. 72Kaj kion donis la ceteraj el la popolo, tio estis:dudek mil darkemonoj da oro kaj du mil min�oj da argxento kaj sesdek sep pastraj vestoj.

73Kaj eklogxis la pastroj kaj la Levidoj kaj la pordegistoj kaj la kantistoj kaj la popolanoj kaj la Netinoj kaj la tuta Izrael en siaj urboj. Kiam venis la sepa monato, la Izraelidoj estis jam en siaj urboj.Esperanto

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page