Kroniko 1 1
Esperanto
1Adam, Set, Enosx, 2Kenan, Mahalalel, Jared, 3HXanohx, Metusxelahx, Lemehx, 4Noa, SXem, HXam, kaj Jafet.

5La filoj de Jafet:Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesxehx, kaj Tiras. 6La filoj de Gomer:Asxkenaz, Rifat, kaj Togarma. 7La filoj de Javan:Elisxa, Tarsxisx, Kitim, kaj Dodanim.

8La filoj de HXam:Kusx, Micraim, Put, kaj Kanaan. 9La filoj de Kusx:Seba, HXavila, Sabta, Raama, kaj Sabtehxa. La filoj de Raama:SXeba kaj Dedan. 10Kusx naskigis ankaux Nimrodon; cxi tiu komencis esti potenculo sur la tero.

11Micraim naskigis la Ludidojn, la Anamidojn, la Lehabidojn, la Naftuhxidojn, 12la Patrusidojn, la Kasluhxidojn (de kiuj devenis la Filisxtoj), kaj la Kaftoridojn.

13De Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj HXet, 14la Jebusidoj, la Amoridoj, la Girgasxidoj, 15la HXividoj, la Arkidoj, la Sinidoj, 16la Arvadidoj, la Cemaridoj, la HXamatidoj.

17La filoj de SXem:Elam, Asxur, Arpahxsxad, Lud, Aram, Uc, HXul, Geter, kaj Mesxehx. 18De Arpahxsxad naskigxis SXelahx, de SXelahx naskigxis Eber. 19Al Eber naskigxis du filoj:la nomo de unu estis Peleg, cxar en lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan. 20De Joktan naskigxis Almodad, SXelef, HXacarmavet, Jerahx, 21Hadoram, Uzal, Dikla, 22Ebal, Abimael, SXeba, 23Ofir, HXavila, kaj Jobab. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Joktan.

24SXem, Arpahxsxad, SXelahx, 25Eber, Peleg, Reu, 26Serug, Nahxor, Terahx, 27Abram (tio estas Abraham).

28La filoj de Abraham:Isaak kaj Isxmael. 29Jen estas ilia genealogio:de Isxmael, la unuenaskito Nebajot, poste Kedar, Adbeel, Mibsam, 30Misxma, Duma, Masa, HXadad, Tema, 31Jetur, Nafisx, kaj Kedma. Tio estas la filoj de Isxmael. 32La filoj de Ketura, kromvirino de Abraham, kiujn sxi naskis:Zimran, Joksxan, Medan, Midjan, Jisxbak, kaj SXuahx. Kaj la filoj de Joksxan estis SXeba kaj Dedan. 33La filoj de Midjan:Efa, Efer, HXanohx, Abida, kaj Eldaa. CXiuj cxi tiuj estis la filoj de Ketura.

34Abraham naskigis Isaakon. La filoj de Isaak:Esav kaj Izrael. 35La filoj de Esav:Elifaz, Reuel, Jeusx, Jalam, kaj Korahx. 36La filoj de Elifaz:Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna, kaj Amalek. 37La filoj de Reuel:Nahxat, Zerahx, SXama, kaj Miza. 38La filoj de Seir:Lotan, SXobal, Cibeon, Ana, Disxon, Ecer, kaj Disxan. 39La filoj de Lotan:HXori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna. 40La filoj de SXobal:Aljan, Manahxat, Ebal, SXefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon:Aja kaj Ana. 41La filoj de Ana:Disxon. La filoj de Disxon:HXamran, Esxban, Jitran, kaj Keran. 42La filoj de Ecer:Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La filoj de Disxan:Uc kaj Aran.

43Jen estas la regxoj, kiuj regxis en la lando de Edom, antaux ol aperis regxo cxe la Izraelidoj:Bela, filo de Beor; la nomo de lia urbo estis Dinhaba. 44Kaj Bela mortis, kaj anstataux li ekregxis Jobab, filo de Zerahx, el Bocra. 45Kaj Joab mortis, kaj anstataux li ekregxis HXusxam, el la lando de la Temanidoj. 46Kaj HXusxam mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad, filo de Bedad, kiu venkobatis la Midjanidojn sur la kampo de Moab; la nomo de lia urbo estis Avit. 47Kaj Hadad mortis, kaj anstataux li ekregxis Samla el Masreka. 48Kaj Samla mortis, kaj anstataux li ekregxis SXaul el Rehxobot cxe la Rivero. 49Kaj SXaul mortis, kaj anstataux li ekregxis Baal-HXanan, filo de Ahxbor. 50Kaj Baal-HXanan mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad; la nomo de lia urbo estis Pai; la nomo de lia edzino estis Mehetabel, filino de Matred, filino de Me-Zahab. 51Kaj Hadad mortis. Tiam la cxefoj de Edom estis:cxefo Timna, cxefo Alva, cxefo Jetet, 52cxefo Oholibama, cxefo Ela, cxefo Pinon, 53cxefo Kenaz, cxefo Teman, cxefo Mibcar, 54cxefo Magdiel, cxefo Iram. Tio estas la cxefoj de Edom.Esperanto

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page