Неемия 7
Bulgarian
1А като се съгради стената и поставих вратите, и определиха се вратарите, певците и левитите, 2предадох Ерусалим под грижата на брата си Анания и на началника на крепостта Анания; защото беше верен човек и боеше се от Бога повече от мнозина. 3И рекох им: Да се не отварят ерусалимските порти преди да припече слънцето; и вратите да [остават] заключени и залостени до тогаз, до когато не стоят [стражите да пазят при тях]; и поставете стражи из ерусалимските жители, всеки на стражата си, всеки срещу къщата си. 4А градът бе широк и голям, и людете в него малцина, и нямаше къщи построени.

5И моят Бог тури в сърцето ми да събера благородните, по-първите човеци и людете, за да бъдат изброени по родословие. И намерих книгата на родословието на ония, които възлязоха най-напред, намерих и писано в нея:

6Ето човеците на [Вавилонската] област, които възлязоха от плена на закараните, които вавилонският цар Навуходоносор бе преселил, и които се върнаха в Ерусалим и в Юда, всеки в града си, 7които дойдоха със Зоровавела, Исуса, Неемия, Азария, Раамия, Наамания, Мардохея, Валасана, Мисиерета, Вагуя, Наума и Ваана. Числото на мъжете от Израилевите люде [беше следното]: 8Фаросови потомци, две хиляди и сто и седемдесет и двама души. 9Сефатиеви потомци, триста и седемдесет и двама души. 10Арахови потомци, шестстотин и петдесет и двама души. 11Фаат-моавови потомци, от Исусовите и Иоавовите потомци, две хиляди и осемстотин и осемнадесет души. 12Еламови потомци, хиляда и двеста и петдесет и четири души. 13Затуеви потомци, осемстотин и четиридесет и пет души. 14Закхееви потомци, седемстотин и шестнадесет души. 15Вануеви потомци, шестстотин и четиридесет и осем души. 16Виваеви потомци, шестстотин и двадесет и осем души. 17Азгадови потомци, две хиляди и триста и двадесет и двама души. 18Адоникамови потомци, шестстотин и шестдесет и седем души. 19Вагуеви потомци, две хиляди и шестстотин и седем души. 20Адинови потомци, шестстотин и петдесет и пет души. 21Атирови потомци, от Езекия, деветдесет и осем души. 22Асумови потомци, триста и двадесет и осем души. 23Висаеви потомци, триста и двадесет и четири души. 24Арифови потомци, сто и дванадесет души. 25Гаваонски мъже, деветдесет и пет души. 26Витлеемски и нетофатски мъже, сто и осемдесет и осем души. 27Анатотски мъже, сто и двадесет и осем души. 28Вет-асмаветски мъже, четиридесет и двама души. 29Мъже от Кириатиарим, от Хефира и от Вирот, седемстотин и четиридесет и трима души. 30Мъже от Рама и от Гава, шестстотин и двадесет и един човека. 31Мъже от Михмас, сто и двадесет и двама души. 32Мъже от Ветил и от Гай, сто и двадесет и трима души. 33Мъже от другия Нево, петдесет и двама души. 34Потомци на другия Елам, хиляда и двеста и петдесет и четири души. 35Харимови потомци, триста и двадесет души. 36Мъже от Ерихон, триста и четиридесет и пет души. 37Мъже от Лод, от Адид и от Оно, седемстотин и двадесет и един човек. 38Мъже от Сеная, три хиляди и деветстотин и тридесет души.

39Свещениците: Едаеви потомци, от Исусовия дом, деветстотин и седемдесет и трима души. 40Емирови потомци, хиляда и петдесет и двама души. 41Пасхорови потомци, хиляда и четиридесет и седем души. 42Харимови потомци, хиляда и седемнадесет души.

43Левитите: Исусови потомци от Кадмиила, от Одавиевите потомци, седемдесет и четири души. 44Певците: Асофови потомци, сто и четиридесет и осем души. 45Вратарите: Селумови потомци, Атирови потомци, Талмонови потомци, Акувови потомци, Атитаеви потомци, Соваеви потомци, сто и тридесет и осем души.

46Нетинимите: Сихаеви потомци, Асуфови потомци, Таваотови потомци, 47Киросови потомци, Сиаеви потомци, Фадонови потомци, 48Леванаеви потомци, Агаваеви потомци, Салмаеви потомци, 49Ананови потомци, Гедилови потомци, Гаарови потомци, 50Реаеви потомци, Расинови потомци, Некодаеви потомци, 51Газамови потомци, Озаеви потомци, Фасееви потомци, 52Висаеви потомци, Меунимови потомци, Нафусесимови потомци, 53Ваквукови потомци, Акуфаеви потомци, Арурови потомци, 54Васалотови потомци, Меидаеви потомци, Арсаеви потомци, 55Варкосови потомци, Сисарови потомци, Тамаеви потомци, 56Насиеви потомци и Атифаеви потомци.

57Потомци на Соломоновите слуги: Сотаиеви потомци, Соферетови потомци, Феридови потомци, 58Яалаеви потомци, Дарконови потомци, Гедилови потомци, 59Сефатиеви потомци, Атилови потомци, Фохеретови потомци от Севаим, Амонови потомци.

60Всичките нетиними и потомците на Соломоновите слуги бяха триста и деветдесет и двама души.

61А ето ония, които възлязоха от Тел-мелах, Тел-ариса, Херув, Адон и Емир, но не можеха да покажат бащините си домове, нито рода си, дали бяха от Израиля: 62Делаиеви потомци, Товиеви потомци, Некодаеви потомци, шестстотин и четиридесет и двама души. 63И от свещениците: Аваиеви потомци, Акосови потомци, потомци на Варзелая, който взе жена от дъщерите на галаадеца Варзелай и се нарече с тяхното име; 64те потърсиха регистъра си [между] преброените по родословие, но не се намери; затова, те бидоха извадени от свещенството като скверни. 65И управителят им заповяда да не ядат от пресветите неща докле не настане свещеник с Урим и Тумим.

66Всичките купно събрани бяха четиридесет и две хиляди и триста и шестдесет души, 67освен слугите им и слугините им, които бяха седем хиляди и триста тридесет и седем души. Те имаха и двеста и четиридесет и пет певци и певици. 68Конете им бяха седемстотин и тридесет и шест; мъските им, двеста и четиридесет и пет; 69камилите им, четиристотин и тридесет и пет; а ослите им, шест хиляди и седемстотин и двадесет.

70А някои от началниците на бащините [домове] дадоха за делото: управителят внесе в съкровищницата хиляда драхми злато, петдесет легени и петстотин и тридесет свещенически одежди. 71И някои от началниците на бащините [домове] внесоха в съкровищницата за делото двадесет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста фунта сребро. 72И внесеното от другите люде бе двадесет хиляди драхми злато, две хиляди фунта сребро, и шестдесет и седем свещенически одежди.

73Така свещениците, левитите, вратарите, певците, някои от людете, нетинимите и целият Израил се заселиха в градовете си; когато настъпи седмият месец, израилтяните бяха [вече] в градовете си.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Nehemiah 6
Top of Page
Top of Page