1 Летописи 1
Bulgarian
1Адам, Сит, Енос, 2Каинан, Маалалеил, Яред, 3Енох, Матусал, Ламех, 4Ное, Сим, Хам и Яфет.

5Яфетови синове: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мосох, и Тирас; 6а Гомерови синове: Асханаз, Дифат, и Тогарма; 7а Яванови синове: Елиса, Тарсис, Китим и Родамим.

8Хамови синове: Хус, Мицраим, Фут и Ханаан; 9а Хусови синове: Сева, Евила, Савта, Раама и Савтека; а Раамови синове: Шева и Дедан. 10И Хус роди Нимрода; той пръв стана силен на земята;

11а Мицраим роди лудимите, анамимите, леавимите, нафтухимите, 12патрусимите, каслухимите (от които произлязоха филистимците), и кафторимите;

13а Ханаан роди първородния си Сидон и Хета, 14и евусейците, аморейците, гергесейците, 15евейците, арукейците, асенейците, 16арвадците, цемарейците и аматейците.

17Симови синове: Елам, Асур, Арфаксад, Луд и Арам; а [Арамови синове]: Уз, Ул, Гетер и Мосох; 18а Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евера. 19И на Евера се родиха два сина: името на единия бе Фалек, защото в неговите дни се разпредели земята; а името на брата му бе Иоктан. 20А Иоктан роди Алмодада, Шалефа, Хацармавета, Яраха, 21Адорама, Узала, Дикла, 22Гевала, Авимаила, Шева, 23Офира, Евила и Иовава; всички тия бяха Иоктанови синове.

24Сим, Арфаксад, Сала, 25Евер, Фалек, Рагав, 26Серух, Нахор, Тара, 27Аврам, който е и Авраам,

28А Авраамови синове: Исаак и Исмаил. 29Ето техните поколения: първородният на Исмаила, Наваиот; после Кидар, Адвеил, Мавсам, 30Масма, Дума, Маса, Адад, Тема, 31Етур, Нафис и Кедма; тия бяха Исмаиловите синове. 32А ето синовете на Авраамовата наложница Хетура: тя роди Земрана, Иоксана, Мадана, Мадиама, Есвока и Шуаха; а Иоксанови синове: Шева и Дедан; 33а Мадиамови синове: Гефа, Ефер, Енох, Авида и Елдага; всички тия бяха потомци на Хетура.

34И Авраам роди Исаака: а Исааковите синове бяха Исав и Израил, 35Исавови синове: Елифаз, Рагуил, Еус, Еглом и Корей; 36а Елифазови синове: Теман, Омар, Сефи, Готом, Кенез, Тамна и Амалик; 37Рагуилови синове: Нахат, Зара, Сама и Миза. 38А Сиирови синове: Лотан, Совал, Севегон, Ана, Дисон, Асар и Дисан; 39а Лотанови синове: Хори и Омам; а сестра на Лотана бе Тамна; 40Совалови синове: Алиан, Манахат, Гевал, Сефи и Онам; а Севегонови синове: Аиа и Ана: 41Анов син, Дисон; а Дисонови синове: Амадан, Асван, Итрам и Харан; 42Асарови синове: Валаан, Заван и Акан; Дисанови синове: Уз и Аран.

43А ето царете, които царуваха в едомската земя, преди да се възцари цар над израилтяните: Вела Веоровият син; и името на града му бе Денава. 44А като умря Вела, вместо него се възцари Иовав, Заровият син, от Восора. 45А като умря Иовав, вместо него се възцари Хусам, от земята на теманците. 46А като умря Хусам, вместо него се възцари Адад Вададовият син, който порази мадиамците на моавското поле; и името на града му бе Авит. 47А като умря Адад, вместо него се възцари Самла, от Масрека. 48А като умря Самла, вместо него се възцари Саул, от Роовот при Евфрат. 49А като умря Саул, вместо него се възцари Вааланан, Аховоровият син. 50А като умря Вааланан, вместо него се възцари Адад; и името на града му бе Пау, а името на жена му Метавеил, дъщеря на Метреда, Мезаавова внука. 51А като умря Адад, едомските първенци бяха: първенец Тамна, първенец Алия, първенец Етет, 52първенец Оливема, първенец Ила, първенец Финон, 53първенец Кенез, първенец Теман, първенец Мивсар, 54първенец Магедиил и първенец Ирам. Тия бяха едомските първенци.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page