Žalmů 1 Czech BKR
Žalmů 1

<< Žalmů 1 >>
Psalm 1 Czech BKR
 

1Blahoslavený ten muž, kterýž nechodí po radě bezbožných, a na cestě hříšníků nestojí, a na stolici posměvačů nesedá.

2Ale v zákoně Hospodinově jest líbost jeho, a v zákoně jeho přemýšlí dnem i nocí.

3Nebo bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehožto list nevadne, a cožkoli činiti bude, šťastně mu se povede.

4Ne takť budou bezbožní, ale jako plevy, kteréž rozmítá vítr.

5A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.

6Neboť zná Hospodin cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahyne.


<< Psalm 1 >>
Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub