2 Timothy 2
Czech BKR

1Protož ty, synu můj, zmocniž se v milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši. 2A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti. 3A tak ty snášej protivenství, jako ctný rytíř Ježíše Krista. 4Žádný, kdož rytěřuje, neplete se v obecné živnosti, aby se svému hejtmanu líbil. 5A jestliže by kdo i bojoval, nebudeť korunován, leč by řádně bojoval. 6Pracovati musí i oráč, prve nežli užitku okusí. 7Rozuměj, coť pravím, a dejž tobě Pán ve všem smysl pravý.

8Pamatujž na to, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, jenž jest z semene Davidova, podle evangelium mého. 9V kterémžto protivenství trpím, až i vězení, jako bych zločinec byl, ale slovo Boží není u vězení. 10Protož všecko to snáším pro vyvolené Boží, aby i oni spasení došli, kteréžto jest v Kristu Ježíši, s slavou věčnou.

11Věrná jest tato řeč. Nebo jestližeť jsme s ním zemřeli, tedy také spolu s ním živi budeme.

12A trpíme-liť, budeme také spolu s ním kralovati; pakli ho zapíráme, i onť nás zapře.

13A jsme-liť nevěrní, onť zůstává věrný; zapříti sám sebe nemůže.

14Tyto věci připomínej, s osvědčováním před obličejem Páně, a ať se o slova nevadí, nebo to k ničemu není užitečné, ale jest ku podvrácení posluchačů. 15Pilně se snažuj vydati sebe Bohu milého dělníka, za nějž by se nebylo proč styděti, a kterýž by právě slovo pravdy rozděloval. 16Bezbožných pak těch křiků daremních varuj se, neboť velmi rozmnožují bezbožnost, 17A řeč jejich jako rak rozjídá se. Z nichžto jest Hymeneus a Filétus, 18Kteříž při pravdě pobloudili od cíle, pravíce, že by se již stalo vzkříšení, a převracejí víru některých. 19Ale pevný základ Boží stojí, maje znamení toto: Znáť Pán ty, kteříž jsou jeho, a opět: Odstup od nepravosti každý, kdož vzývá jméno Kristovo.

20V domu pak velikém netoliko jsou nádoby zlaté a stříbrné, ale také dřevěné i hliněné, a některé zajisté ke cti, některé pak ku potupě. 21Protož jestliže by se kdo očistil od těch věcí, bude nádobou ke cti, posvěcenou, a užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému hotovou. 22Mládenčích pak žádostí utíkej, ale následuj spravedlnosti, víry, lásky, pokoje, s těmi, kteříž vzývají Pána z srdce čistého. 23Bláznivých pak a nevzdělavatelných otázek varuj se, věda, že plodí sváry. 24Na služebníka pak Božího nesluší vaditi se, ale aby byl přívětivý ke všem, způsobný k učení, trpělivý, 25Kterýž by v tichosti vyučoval ty, jenž se pravdě protiví, zda by někdy dal jim Bůh pokání ku poznání pravdy, 26Aby sami k sobě přijdouce, dobyli se z osidla ďáblova, od něhož jsou zjímáni k vykonávání jeho vůle.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page