Kehilat 12
Ecclesiastes 12 Aleppo Codex
1א וזכר את בוראיך בימי בחורתיך  עד אשר לא יבאו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ 2ב עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם 3ג ביום שיזעו שמרי הבית והתעותו אנשי החיל ובטלו הטחנות כי מעטו וחשכו הראות בארבות 4ד וסגרו דלתים בשוק בשפל קול הטחנה ויקום לקול הצפור וישחו כל בנות השיר 5ה גם מגבה יראו וחתחתים בדרך וינאץ השקד ויסתבל החגב ותפר האביונה  כי הלך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסופדים 6ו עד אשר לא ירחק (ירתק) חבל הכסף ותרוץ גלת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרץ הגלגל אל הבור 7ז וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה 8ח הבל הבלים אמר הקוהלת הכל הבל

9ט ויתר שהיה קהלת חכם  עוד למד דעת את העם ואזן וחקר תקן משלים הרבה 10י בקש קהלת למצא דברי חפץ וכתוב ישר דברי אמת

11יא דברי חכמים כדרבנות וכמשמרות נטועים בעלי אספות נתנו מרעה אחד 12יב ויתר מהמה בני הזהר  עשות ספרים הרבה אין קץ ולהג הרבה יגעת בשר

13יג סוף דבר הכל נשמע  את האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם 14יד כי את כל מעשה האלהים יבא במשפט על כל נעלם  אם טוב ואם רע  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Ecclesiastes 11
Top of Page
Top of Page