PROS THESSALONIKEIS A΄ 1

<< PROS THESSALONIKEIS A΄ 1 >>
1 Thessalonians 1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894) Transliterated
 

1 paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri kai kuriō iēsou christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

2 eucharistoumen tō theō pantote peri pantōn umōn mneian umōn poioumenoi epi tōn proseuchōn ēmōn 3 adialeiptōs mnēmoneuontes umōn tou ergou tēs pisteōs kai tou kopou tēs agapēs kai tēs upomonēs tēs elpidos tou kuriou ēmōn iēsou christou emprosthen tou theou kai patros ēmōn 4 eidotes adelphoi ēgapēmenoi upo theou tēn eklogēn umōn 5 oti to euangelion ēmōn ouk egenēthē eis umas en logō monon alla kai en dunamei kai en pneumati agiō kai en plērophoria pollē kathōs oidate oioi egenēthēmen en umin di umas 6 kai umeis mimētai ēmōn egenēthēte kai tou kuriou dexamenoi ton logon en thlipsei pollē meta charas pneumatos agiou 7 ōste genesthai umas tupous pasin tois pisteuousin en tē makedonia kai tē achaia 8 aph umōn gar exēchētai o logos tou kuriou ou monon en tē makedonia kai achaia alla kai en panti topō ē pistis umōn ē pros ton theon exelēluthen ōste mē chreian ēmas echein lalein ti 9 autoi gar peri ēmōn apangellousin opoian eisodon eschomen pros umas kai pōs epestrepsate pros ton theon apo tōn eidōlōn douleuein theō zōnti kai alēthinō 10 kai anamenein ton uion autou ek tōn ouranōn on ēgeiren ek nekrōn iēsoun ton ruomenon ēmas apo tēs orgēs tēs erchomenēs


<< 1 Thessalonians 1 >>
Greek NT: Scrivener's Textus Receptus (1894). Transliterated by Biblos.com.

Biblos.com Online Bible