ΕΞΟΔΟΣ 7

<< ΕΞΟΔΟΣ 7 >>
Exodus 7 Apostolic Bible Polyglot ©

The LORD Gives Charge to Moses and Aaron
           
7:1   2532
7:1   και
7:1   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3004
λέγων
saying, 
2400
ιδού
Behold, 
1325
δέδωκά
I have made 
1473
σε
you 
2316
θεόν
as a god 
*
Φαραώ
to Pharaoh, 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός σου
your brother 
1510.8.3
έσται
will be 
1473
σου
your 
4396
προφήτης
prophet. 
7:2   1473-1161
7:2   συ δε
7:2   But you 
2980
λαλήσεις
shall speak 
1473
αυτώ
to him 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
1781
εντέλλομαί
I give charge 
1473
σοι
to you. 
3588
ο
  
1161
δε
But 
*
Ααρών
Aaron 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός σου
your brother 
2980
λαλήσει
will speak 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
5620
ώστε
so as 
1821
εξαποστείλαι
to send 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1537
εκ
from out of 
1093-1473
γης αυτού
his land. 
7:3   1473-1161
7:3   εγώ δε
7:3   But I 
4645
σκληρυνώ
will harden 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
4129
πληθυνώ
I will multiply 
3588
τα
  
4592-1473
σημείά μου
my signs, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
5059
τέρατα
miracles 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt. 
7:4   2532
7:4   και
7:4   And 
3756-1522
ουκ εισακούσεται
[2will not listen to 
1473
υμών
3you 
*
Φαραώ
1Pharaoh], 
2532
και
and 
1911
επιβαλώ
I will put 
3588
την
  
5495-1473
χείρά μου
my hand 
1909
επ'
against 
*
Αίγυπτον
Egypt, 
2532
και
and 
1806
εξάξω
I will lead out 
4862
συν
with 
1411-1473
δυνάμει μου
my power 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt 
4862
συν
with 
1557
εκδικήσει
[2punishment 
3173
μεγάλη
1great]. 
7:5   2532
7:5   και
7:5   And 
1097
γνώσονται
[4shall know 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the 
*
Αιγύπτιοι
3Egyptians] 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
2962
κύριος
the lord, 
1614
εκτείνων
stretching out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά μου
my hand 
1909
επ'
against 
*
Αίγυπτον
Egypt; 
2532
και
and 
1806
εξάξω
I will lead 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1537
εκ
from 
3319-1473
μέσου αυτών
their midst. 
7:6   4160
7:6   εποίησε
7:6   [5did 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses 
2532
και
3and 
*
Ααρών
4Aaron] 
2509
καθάπερ
just as 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
1473
αυτοίς
3to them 
2962
κύριος
1 the lord] — 
3779
ούτως
thus 
4160
εποίησαν
they did. 
7:7   *-1161
7:7   Μωυσής δε
7:7   And Moses 
1510.7.3
ην
was 
2094
ετών
[2years old 
3589
ογδοήκοντα
1eighty], 
*-1161
Ααρών δε
and Aaron 
3589.4
ογδοηκοντατριών
was eighty-three 
2094
ετών
years old 
2259
ηνίκα
when 
2980
ελάλησαν
they spoke 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh. 
7:8   2532
7:8   και
7:8   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3004
λέγων
saying, 
7:9   2532
7:9   και
7:9   And 
1437
εάν
if 
2980
λαλήση
[2should speak 
4314
προς
3to 
1473
υμάς
4you 
*
Φαραώ
1Pharaoh], 
3004
λέγων
saying, 
1325
δότε
Give 
1473
ημίν
to us 
4592
σημείον
a sign 
2228
η
or 
5059
τέρας
miracle, 
2532
και
then 
2046-*
ερείς Ααρών
[2Aaron shall say 
3588
τω
  
80-1473
αδελφώ σου
1your brother], 
2983
λάβε
Take 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod 
2532
και
and 
4495
ρίψον
toss 
1473
αυτήν
it 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
ground 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants, 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
it will be 
1404
δράκων
a serpent. 
7:10   1525
7:10   εισήλθε
7:10   [5entered 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses 
2532
και
3and 
*
Ααρών
4Aaron] 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants. 
2532
και
And 
4160
εποίησαν
they did 
3779
ούτως
thus, 
2509
καθάπερ
as 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
1473
αυτοίς
3to them 
2962
κύριος
1 the lord]. 
2532
και
And 
4495-*
έρριψεν Ααρών
Aaron tossed 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants. 
2532
και
And 
1096
εγένετο
it became 
1404
δράκων
a serpent. 
7:11   4779
7:11   συνεκάλεσε
7:11   [3called together 
1161
δε
1And 
3588
τους
4the 
4679.1
σοφιστάς
5wise men 
*
Αιγύπτου
6of Egypt 
3588
ο
  
*
Φαραώ
2Pharaoh], 
2532
και
and 
3588
τους
the 
5333
φαρμακούς
sorcerers. 
2532
και
And 
4160
εποίησαν
[6did 
2532
και
5also 
3588
οι
1the 
1883.3
επαοιδοί
2enchanters 
3588
των
3of the 
*
Αιγυπτίων
4Egyptians] 
3588
ταις
  
5331-1473
φαρμακείαις αυτών
their sorceries 
5615
ωσαύτως
likewise. 
7:12   2532
7:12   και
7:12   And 
4495
έρριψαν
[2tossed 
1538
έκαστος
1each] 
3588
την
  
4464-1473
ράβδον αυτού
his rod, 
2532
και
and 
1096
εγένοντο
they became 
1404
δράκοντες
serpents. 
2532
και
And 
2666
κατέπιεν
[4swallowed down 
3588
η
1the 
4464
ράβδος
2rod 
3588
η
  
*
Ααρών
3of Aaron] 
3588
τας
the 
1565-4464
εκείνων ράβδους
rods of those men. 
7:13   2532
7:13   και
7:13   And 
2729
κατίσχυσεν
[4grew strong 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
*
Φαραώ
3of Pharaoh], 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1522
εισήκουσεν
listen to 
1473
αυτών
them 
2509
καθάπερ
as 
2980
ελάλησεν
[2said 
1473
αυτοίς
3to them 
2962
κύριος
1 the lord]. 
The Waters Turned to Blood
           
7:14   2036
7:14   είπε
7:14   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
916
βεβάρηται
[4is weighed down 
3588
η
1The 
2588
καρδία
2heart 
*
Φαραώ
3of Pharaoh] 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1821
εξαποστείλαι
send out 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 
7:15   897.2
7:15   βάδισον
7:15   You proceed 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh 
4404
τοπρωϊ
in the morning! 
2400
ιδού
Behold, 
1473
αυτός
he 
1607
εκπορεύεται
will go forth 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water. 
2532
και
And 
1510.8.2
έση
you will be able 
4876
συναντών
to meet 
1473
αυτώ
him 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
5491
χείλος
edge 
3588
του
of the 
4215
ποταμού
river, 
2532
και
and 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod, 
3588
την
the one 
4762
στραφείσαν
turning 
1519
εις
into 
3789
όφιν
a serpent, 
2983
λήψη
take 
1722
εν
in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί σου
your hand. 
7:16   2532
7:16   και
7:16   And 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
2962
κύριος
The lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
*
Εβραίων
Hebrews 
649
απέσταλκέ
has sent 
1473
με
me 
4314
προς
to 
1473
σε
you, 
3004
λέγων
saying, 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people! 
2443
ίνα
that 
1473-3000
μοι λατρεύσωσί
they may serve 
1473
μοι
to me 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
3756-1522
ουκ εισήκουσας
you hearkened not 
2193
έως
unto 
3778
τούτου
this time. 
7:17   3592
7:17   τάδε
7:17   Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
1722
εν
In 
3778
τούτω
this 
1097
γνώση
you will know 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
am 
2962
κύριος
the lord. 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
5180
τύπτω
strike 
3588
τη
with the 
4464
ράβδω
rod 
3588
τη
  
1722
εν
in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί μου
my hand 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water 
3588
το
  
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4215
ποταμώ
river, 
2532
και
and 
3328
μεταβαλεί
it will turn 
1519
εις
into 
129
αίμα
blood. 
7:18   2532
7:18   και
7:18   And 
3588
οι
the 
2486
ιχθύες
fishes 
3588
οι
  
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4215
ποταμώ
river 
5053
τελευτήσουσι
shall come to an end. 
2532
και
And 
2025.3
εποζέσει
[3will stink 
3588
ο
1the 
4215
ποταμός
2river], 
2532
και
and 
3756
ου
[3will not 
1410
δυνήσονται
4be able 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
4095
πιείν
to drink 
5204
ύδωρ
water 
575
από
from 
3588
του
the 
4215
ποταμού
river. 
7:19   2036
7:19   είπε
7:19   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
2036
είπον
Say 
*
Ααρών
to Aaron 
3588
τω
  
80-1473
αδελφώ σου
your brother, 
2983
λάβε
Take 
3588
την
  
4464-1473
ράβδον σου
your rod, 
2532
και
and 
1614
έκτεινον
stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
your hand 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
5204
ύδατα
waters 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
4215-1473
ποταμούς αυτών
their rivers, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τας
  
1377.2-1473
διώρυγας αυτών
their aqueducts, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τα
  
1678.2-1473
έλη αυτών
their marshes, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3956
παν
all 
4921
συνεστηκός
[2standing 
5204
ύδωρ
3water 
1473
αυτών
1their], 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
there will be 
129
 αίμα
blood 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
1722
εν
in 
5037
τε
both 
3588
τοις
the 
3586
ξύλοις
wood vessels 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3037
λίθοις
stone vessels. 
7:20   2532
7:20   και
7:20   And 
4160
εποίησαν
[4did 
3779
ούτως
5so 
*
Μωυσής
1Moses 
2532
και
2and 
*
Ααρών
3Aaron], 
2509
καθάπερ
just as 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
1473
αυτοίς
3to them 
2962
κύριος
1 the lord]. 
2532
και
And 
1869-*
επάρας Ααρών
Aaron lifting 
3588
την
  
4464-1473
ράβδω αυτού
his rod 
3960
επάταξε
struck 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water 
3588
το
  
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4215
ποταμώ
river 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants. 
2532
και
And 
3328
μετέβαλε
[7turned 
3956
παν
1all 
3588
το
2the 
5204
ύδωρ
3water 
3588
το
  
1722
εν
4in 
3588
τω
5the 
4215
ποταμώ
6river] 
1519
εις
into 
129
αίμα
blood. 
7:21   2532
7:21   και
7:21   And 
3588
οι
the 
2486
ιχθύες
fishes, 
3588
οι
the ones 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4215
ποταμώ
river 
5053
ετελεύτησαν
came to an end. 
2532
και
And 
2025.3
επώζεσεν
[3stunk 
3588
ο
1the 
4215
ποταμός
2river]. 
2532
και
And 
3756
ουκ
[3 were not 
1410
ηδύναντο
4able 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
4095
πιείν
to drink 
5204
ύδωρ
water 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
4215
ποταμού
river. 
2532
και
And 
1510.7.3
ην
[3was 
3588
το
1the 
129
αίμα
2blood] 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
7:22   4160
7:22   εποίησαν
7:22   [7did 
1161
δε
1And 
5615
ωσαύτως
8likewise 
2532
και
2also 
3588
οι
3the 
1883.3
επαοιδοί
4enchanters 
3588
των
5of the 
*
Αιγυπτίων
6Egyptians] 
3588
ταις
  
5331-1473
φαρμακείαις αυτών
in their sorceries. 
2532
και
And 
4645
εσκληρύνθη
was hardened 
3588
η
the 
2588
καρδία
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1522
εισήκουσεν
listen to 
1473
αυτών
them, 
2509
καθάπερ
just as 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said. 
7:23   1994
7:23   επιστραφείς
7:23   [3turned 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
1525
εισήλθεν
to enter 
1519
εις
into 
3588
τον
  
3624-1473
οίκον αυτού
his house, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
2186
επέστησε
set 
3588
τον
  
3563-1473
νούν αυτού
his mind 
3761
ουδέ
neither 
1909
επί
upon 
3778
τούτω
this thing. 
7:24   3736
7:24   ώρυξαν
7:24   [5dug 
1161
δε
1And 
3956
πάντες
2all 
3588
οι
3the 
*
Αιγύπτιοι
4Egyptians] 
2945
κύκλω
round about 
3588
του
the 
4215
ποταμού
river 
5620
ώστε
so as to 
4095
πιείν
drink 
5204
ύδωρ
water; 
2532
και
and 
3756
ουκ
they were not 
1410
ηδύναντο
able 
4095
πιείν
to drink 
5204
ύδωρ
water 
575
από
from 
3588
του
the 
4215
ποταμού
river. 
7:25   2532
7:25   και
7:25   And 
378
ανεπληρώθησαν
[3were fulfilled 
2033
επτά
1seven 
2250
ημέραι
2days] 
3326
μετά
after 
3588
το
the 
3960-2962
πατάξαι κυριον
lord struck 
3588
τον
the 
4215
ποταμόν
river. 

<< Exodus 7 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.