ΕΞΟΔΟΣ 8

<< ΕΞΟΔΟΣ 8 >>
Exodus 8 Apostolic Bible Polyglot ©

Frogs Cover the Land of Egypt
           
8:1   2036
8:1   είπε
8:1   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
1525
είσελθε
Enter 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh! 
2532
και
And 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people 
2443
ίνα
that 
1473-3000
μοι λατρεύσωσιν
they may serve me! 
8:2   1490
8:2   ει δε μη
8:2   But if [2should not 
1014
βούλη
3be willing 
1473
συ
1you] 
1821
εξαποστείλαι
to send, 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
5180
τύπτω
strike 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
3725-1473
όριά σου
your boundaries 
944
βατράχοις
with frogs. 
8:3   2532
8:3   και
8:3   And 
1829.2
εξερεύξεται
[3will discharge forth 
3588
ο
1the 
4215
ποταμός
2river] 
944
βατράχους
frogs. 
2532
και
And 
305
αναβάντες
in ascending, 
1525
εισελεύσονται
they shall enter 
1519
εις
into 
3588
τους
  
3624-1473
οίκους σου
your houses, 
2532
και
and 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
5009
ταμιεία
closets 
3588
των
  
2846-1473
κοιτώνων σου
of your bedrooms, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
των
  
2825-1473
κλινών σου
your beds, 
2532
και
and 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
3624
οίκους
houses 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
of your attendants, 
2532
και
and 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
your people, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
5445-1473
φυράμασί σου
your batches of flour, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
2823-1473
κλιβάνοις σου
your ovens. 
8:4   2532
8:4   και
8:4   And 
1909
επί
upon 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν σου
your people, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
2324-1473
θεράποντάς σου
your attendants 
305
αναβήσονται
[3will ascend 
3588
οι
1the 
944
βάτραχοι
2frogs]. 
8:5   2036
8:5   είπε
8:5   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
2036
είπον
Say 
*
Ααρών
to Aaron 
3588
τω
  
80-1473
αδελφώ σου
your brother! 
1614
έκτεινον
Stretch forth 
3588
τη
in 
5495-1473
χειρί σου
your hand 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod 
1909
επί
upon 
3588
τους
the 
4215
ποταμούς
rivers, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τας
the 
1377.2
διώρυγας
aqueducts, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
1678.2
έλη
marshes, 
2532
και
and 
321
ανάγαγε
lead 
3588
τους
the 
944
βατράχους
frogs! 
8:6   2532
8:6   και
8:6   And 
1614-*
εξέτεινεν Ααρών
Aaron stretched out 
3588
την
his 
5495
χείρα
hand 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
5204
ύδατα
waters 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
2532
και
and 
321
ανήγαγε
he led 
3588
τους
the 
944
βατράχους
frogs. 
2532
και
And 
307
ανεβιβάσθη
[3was brought up 
3588
ο
1the 
944
βάτραχος
2frog], 
2532
και
and 
2572
εκάλυψε
covered 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
8:7   4160
8:7   εποίησαν
8:7   [6did 
1161
δε
1And 
5615
ωσαύτως
7likewise 
2532
και
8also 
3588
οι
2the 
1883.3
επαοιδοί
3enchanters 
3588
των
4of the 
*
Αιγυπτίων
5Egyptians] 
3588
ταις
with 
5331-1473
φαρμακείαις αυτών
their sorceries; 
2532
και
and 
321
ανήγαγον
they led 
3588
τους
the 
944
βατράχους
frogs 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
8:8   2532
8:8   και
8:8   And 
2564-*
εκάλεσε Φαραώ
Pharaoh called 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
2172
εύξασθε
Make a vow 
4012
περί
for 
1473
εμού
me 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord, 
2532
και
and 
4014
περιελέτω
remove 
3588
τους
the 
944
βατράχους
frogs 
575
απ'
from 
1699
εμού
me, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
my people! 
2532
και
And 
1821
εξαποστελώ
I will send 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people, 
2532
και
and 
2380
θύσουσι
they shall sacrifice 
2962
κυρίω
to the lord. 
8:9   2036
8:9   είπε
8:9   [3said 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
5021
τάξαι
Order 
4314
προς
for 
1473
με
me! 
4219
πότε
when 
2172
εύξομαι
should I make a vow 
4012
περί
for 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
4012
περί
for 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
your attendants, 
2532
και
and 
3588
του
  
2992-1473
λαόυ σου
your people, 
853
αφανίσαι
to remove from view 
3588
τους
the 
944
βατράχους
frogs 
575
από
from 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
your people, 
2532
και
and 
575
απο
from 
3588
των
  
3614-1473
οικιών υμών
your houses — 
4133
πλην
except 
1722-3588
εν τω
for the ones in 
4215
ποταμώ
the river 
5275
υπολειφθήσονται
which shall be left behind? 
8:10   3588
8:10   ο
8:10     
1161
δε
And 
2036
είπεν
he said, 
1519
εις
During 
839
αύριον
tomorrow. 
2036
είπεν
He said 
3767
ουν
therefore, 
5613
ως
As 
2046
είρηκας
you have said; 
2443
ίνα
that 
1492
ειδής
you might see 
3754
ότι
that 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
243
άλλος
other 
4133
πλην
besides 
2962
κυρίου
the lord. 
8:11   2532
8:11   και
8:11   And 
4014
περιαιρεθήσονται
[3shall be removed 
3588
οι
1the 
944
βάτραχοι
2frogs] 
575
από
from 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
  
3614-1473
οικιών υμών
your houses, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
your attendants, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
your people, 
4133
πλην
only 
1722-3588
εν τω
the ones in 
4215
ποταμώ
the river 
5275
υπολειφθήσονται
will be left behind. 
8:12   1831
8:12   εξήλθε
8:12   [5went forth 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses 
2532
και
3and 
*
Ααρών
4Aaron] 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh. 
2532
και
And 
310-*
ανεβόησε Μωυσής
Moses yelled out 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord 
4012
περί
concerning 
3588
του
the 
3725.1
ορισμόυ
enactment 
3588
των
of the 
944
βατράχων
frogs, 
5613
ως
as 
5021-*
ετάξατο Φαραώ
Pharaoh arranged. 
8:13   4160
8:13   εποίησε
8:13   [3did 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
2509
καθάπερ
just as 
2036-*
είπε Μωυσής
Moses said, 
2532
και
and 
5053
ετελεύτησαν
ended 
3588
οι
the 
944
βάτραχοι
frogs 
1537
εκ
from 
3588
των
the 
3614
οικιών
houses, 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
3588
των
the 
1886
επαύλεων
properties, 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
3588
των
the 
68
αγρών
fields. 
8:14   2532
8:14   και
8:14   And 
4863
συνήγαγον
they brought 
1473
αυτούς
them 
2338.1
θημωνίας
heaps upon 
2338.1
θημωνίας
heaps, 
2532
και
and 
2025.3
επώζεσεν
[3stunk 
3588
η
1the 
1093
γη
2land]. 
Midges Cover Man and Beast
           
8:15   1492
8:15   ιδών
8:15   [3seeing 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
3754
ότι
that 
1096
γέγονεν
there came to pass 
403
ανάψυξις
a respite, 
925
εβαρύνθη
[2was weighed down 
3588
η
  
2588-1473
καρδία αυτού
1 therefore his heart], 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1522
εισήκουσεν
hearken to 
1473
αυτών
them, 
2509
καθάπερ
just as 
2980-2962
ελάλησε κύριος
the lord said. 
8:16   2036
8:16   είπε
8:16   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
2036
είπον
Say 
*
Ααρών
to Aaron! 
1614
έκτεινον
Stretch out 
3588
τη
  
5495
χειρί
with your hand 
3588
την
  
4464-1473
ράβδον σου
your rod, 
2532
και
and 
3960
πάταξον
strike 
3588
το
the 
5560.1
χώμα
embankment 
3588
της
of the 
1093
γης
land! 
2532
και
and 
1510.8.6
έσονται
there will be 
4645.2
σκνίπες
midges 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
8:17   1614
8:17   εξέτεινεν
8:17   [3stretched out 
3767
ουν
1Then 
*
Ααρών
2Aaron 
3588
τη
6 with the 
5495
χειρί
7hand 
3588
την
4the 
4464
ράβδον
5rod], 
2532
και
and 
3960
επάταξε
he struck 
3588
το
the 
5560.1
χώμα
embankment 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
1096
εγένοντο
there were 
3588
οι
the 
4645.2
σκνίπες
midges 
1722
εν
among 
5037
τε
both 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men and 
1722
εν
among 
5037
τε
also 
3588
τοις
the 
5074
τετράποσι
four-footed creatures. 
2532
και
And 
1722
εν
among 
3956
παντί
all 
5560.1
χώματι
embankments 
3588
της
of the 
1093
γης
land 
1096
εγένοντο
there were 
3588
οι
the 
4645.2
σκνίπες
midges 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
8:18   4160
8:18   εποίησαν
8:18   [5did 
1161
δε
1And 
5615
ωσαύτως
6likewise 
2532
και
4also 
3588
οι
2the 
1883.3
επαοιδοί
3enchanters] 
3588
ταις
in 
5331-1473
φαρμακείαις αυτών
their sorceries, 
1806
εξαγαγείν
to lead out 
3588
τον
the 
4645.2
σκνίπα
midge, 
2532
και
but 
3756
ουκ
they were not 
1410
ηδύναντο
able. 
2532
και
And 
1096
εγένοντο
there were 
3588
οι
  
4645.2
σκνίπες
midges 
1722
εν
among 
5037
τε
both 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
5074
τετράποσιν
four-footed creatures. 
8:19   2036
8:19   είπαν
8:19   [3said 
3767
ουν
4then 
3588
οι
1 And the 
1883.3
επαοιδοί
2enchanters] 
3588
τω
  
*
Φαραώ
to Pharaoh, 
1147
δάκτυλος
[2 the finger 
2316
θεού
3of God 
1510.2.3-3778
εστι τούτο
1This is]. 
2532
και
And 
4645
εσκληρύνθη
[4was hardened 
3588
η
1the 
2588
καρδία
2heart 
*
Φαραώ
3of Pharaoh], 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1522
εισήκουσεν
listen to 
1473
αυτών
them, 
2509
καθάπερ
just as 
2980-2962
ελάλησε κύριος
the lord said. 
The Dog-fly Covers the Land of Egypt
           
8:20   2036
8:20   είπε
8:20   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3719
όρθρισον
Rise early 
4404
τοπρωϊ
in the morning, 
2532
και
and 
2476
στήθι
stand 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh! 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
1473
αυτός
he 
1831
εξελεύσεται
will come forth 
1909
επί
near 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water. 
2532
και
And 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people! 
2443
ίνα
that 
1473-3000
μοι λατρεύσωσιν
they shall serve me 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness. 
8:21   1437-1161
8:21   εάν δε
8:21   But if 
3361
μη
you do not 
1014
βούλη
want 
1821
εξαποστείλαι
to send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people, 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
1821
εξαποστελλώ
will send 
1909
επί
upon 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
2324-1473
θεράποντάς σου
your attendants, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν σου
your people, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
3624-1473
οίκους υμών
your houses 
2952.4
κυνόμυιαν
the dog-fly. 
2532
και
And 
4130
πλησθήσονται
[5shall be filled 
3588
αι
1the 
3614
οικίαι
2houses 
3588
των
3of the 
*
Αιγυπτίων
4Egyptians] 
3588
της
with the 
2952.4
κυνομυίας
dog-fly, 
2532
και
and 
1519
εις
into 
3588
την
the 
1093
γην
land 
1909
εφ'
upon 
3739
ης
which 
1510.2.6
εισίν
they are 
1909
επ'
upon 
1473
αυτής
it. 
8:22   2532
8:22   και
8:22   And 
3860.1
παραδοξάσω
I will do an incredible thing 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day 
3588
την
in the 
1093
γην
land 
*
Γεσέμ
of Goshen, 
1909
εφ'
upon 
3739
ης
which 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
my people 
1510.2.3
εστίν
are 
1909
επ'
upon 
1473
αυτής
it; 
1909
εφ'
upon 
3739
ης
which 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
1563
εκεί
there 
3588
η
the 
2952.4
κυνόμυια
dog-fly, 
2443
ίνα
that 
1492
είδης
you may know 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
2962
κύριος
the lord 
3956
πάσης
of all 
3588
της
the 
1093
γης
earth. 
8:23   2532
8:23   και
8:23   And 
1325
δώσω
I will make 
1293
διαστολήν
a difference 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
  
1699
εμού
my 
2992
λαού
people, 
2532
και
and 
303.1
αναμέσον
between 
3588
του
  
4674
σου
your 
2992
λαού
people. 
1722-1161
εν δε
And in 
3588
τη
the 
839
αύριον
next morning 
1510.8.3
έσται
[2will be 
3588
το
3the 
4592
σημείον
4sign 
3778
τούτο
1this] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
8:24   4160
8:24   εποίησε
8:24   [3did 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
3779
ούτως
so. 
2532
και
And 
3854
παρεγένετο
[3came 
3588
η
1the 
2952.4
κυνόμυια
2dog-fly] 
4128
πλήθος
in multitude 
1519
εις
in 
3588
τους
the 
3624
οίκους
houses 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
3588
τους
the 
3624
οίκους
houses 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
of his attendants, 
2532
και
and 
1519
εις
in 
3956
πάσαν
all 
1093
γην
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
2532
και
And 
1842
εξωλοθρεύθη
[3was utterly destroyed 
3588
η
1the 
1093
γη
2land] 
575
από
because of 
3588
της
the 
2952.4
κυνομύιας
dog-fly. 
8:25   2564
8:25   εκάλεσε
8:25   [3called 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3004
λέγων
saying, 
2064
ελθόντες
In going, 
2380
θύσατε
you sacrifice 
3588
τω
to 
2316-1473
θεώ υμών
your God 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1093
γη
land! 
8:26   2532
8:26   και
8:26   And 
2036-*
είπε Μωυσής
Moses said, 
3756
ου
It is not 
1415
δυνατόν
possible 
1096
γενέσθαι
to be 
3779
ούτως
so. 
3588-1063
τα γαρ
For the 
946
βδελύγματα
abominations 
3588
των
of the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians 
2380
θύσομεν
we sacrifice 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ ημών
our God. 
1437-1063
εάν γαρ
For if 
2380
θύσωμεν
we should sacrifice 
3588
τα
the 
946
βδελύγματα
abominations 
3588
των
of the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians 
1726
εναντίον
before 
1473
αυτών
them, 
3036
λιθοβοληθησόμεθα
we shall have stones thrown at us. 
8:27   3598
8:27   οδόν
8:27   A journey 
5140
τριών
of three 
2250
ημερών
days 
4198
πορευσόμεθα
we shall go 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2048
έρημον
wilderness, 
2532
και
and 
2380
θύσομεν
we shall sacrifice 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ ημών
our God, 
2509
καθάπερ
just as 
2036
είπεν
he told 
1473
ημίν
us. 
8:28   2532
8:28   και
8:28   And 
2036-*
είπε Φαραώ
Pharaoh said, 
1473
εγώ
I 
649
αποστελλώ
shall send 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
2380
θύσατε
you sacrifice 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ υμών
your God 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness! 
235
αλλ'
but 
3756
ου
do not 
3112
μακράν
[3far away 
657.1
αποτενείτε
2to extend 
4198
πορευθήναι
1go]! 
2172
εύξασθε
Make a vow 
3767
ουν
then 
4012
περί
for 
1473
εμού
me 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord! 
8:29   2036
8:29   είπε
8:29   [3said 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses], 
2396-1473
ίδε εγω
Behold I 
1831
εξελεύσομαι
will go forth 
575
από
from 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
2172
εύξομαι
I will make a vow 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
565
απελεύσεται
[3shall go forth 
3588
η
1the 
2952.4
κυνόμυια
2dog-fly] 
575
από
from 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
your attendants, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού σου
your people 
839
αύριον
tomorrow. 
3361
μη
You should not 
4369
προσθής
add 
2089
έτι
again, 
*
Φαραώ
O Pharaoh, 
1818
εξαπατήσαι
to deceive completely, 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1821
εξαποστείλαι
send out 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people 
2380
θύσαι
to sacrifice 
2962
κυρίω
to the lord. 
8:30   1831
8:30   εξήλθε
8:30   [3went forth 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
2172
ηύξατο
made a vow 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
8:31   4160
8:31   εποίησε
8:31   [3did 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
2509
καθάπερ
just as 
2036-*
είπε Μωυσής
Moses said, 
2532
και
and 
4014
περιείλε
removed 
3588
την
the 
2952.4
κυνόμυιαν
dog-fly 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants, 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού αυτού
his people; 
2532
και
and 
3756
ου
he did not 
2641
κατελείφθη
leave behind 
3762
ουδεμία
even one. 
8:32   2532
8:32   και
8:32   And 
925-*
εβάρυνε Φαραώ
Pharaoh was oppressed 
3588
την
in 
2588-1473
καρδίαν αυτού
his heart 
2532
και
also 
1909
επί
at 
3588
του
  
2540-3778
καιρού τούτου
this time, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
2309
ηθέλησεν
want 
1821
εξαποστείλαι
to send out 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people. 

<< Exodus 8 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.