ΕΞΟΔΟΣ 12

<< ΕΞΟΔΟΣ 12 >>
Exodus 12 Apostolic Bible Polyglot ©

The First Passover
           
12:1   2036
12:1   είπε
12:1   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
3004
λέγων
saying, 
12:2   3588
12:2   ο
12:2     
3376-3778
μην ούτος
This month 
1473
υμίν
is to you 
746
αρχή
the beginning 
3376
μηνών
of months. 
4413
πρώτος
[2 the first 
1473-1510.2.3
υμίν εστιν
1It is to you] 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
3376
μησί
months 
3588
του
of the 
1763
ενιαυτού
year. 
12:3   2980
12:3   λάλησον
12:3   Speak 
4314
προς
to 
3956
πάσαν
all 
4864
συναγωγήν
the gathering 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel! 
3004
λέγων
saying, 
3588
τη
The 
1181
δέκατη
tenth 
3588
του
  
3376-3778
μηνός τούτου
of this month 
2983
λαβέτωσαν
let [2take 
1538
έκαστος
1each] 
4263
πρόβατον
a sheep 
2596
κατ'
according to 
3624
οίκους
the houses 
3965
πατριών
of the families! 
4263
πρόβατον
a sheep 
2596
κατ'
according to 
3614
οικίαν
a house. 
12:4   1437-1161
12:4   εάν δε
12:4   But if 
3641.1-1510.3
ολιγοστοί ώσιν
there should be very few 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3614
οικία
house, 
5620
ώστε
so as 
3361
μη
for there not 
2425-1510.1
ικανούς είναι
to be enough 
1519
εις
for 
4263
πρόβατον
the sheep, 
4815
συλλήψεται
he shall include 
3326
μεθ'
with 
1438
εαυτού
himself 
3588
τον
the 
1069
γείτονα
neighbor, 
3588
τον
  
4139
πλησίον
neighboring 
1473
αυτού
him, 
2596
κατά
according to 
706
αριθμόν
the number 
5590
ψυχών
of souls, 
1538
έκαστος
each 
3588
το
  
714
αρκούν
sufficient 
1473
αυτώ
for him 
4882.2
συναριθμθήσεται
to be counted 
1519
εις
for 
4263
πρόβατον
the sheep. 
12:5   4263
12:5   πρόβατον
12:5   [6sheep 
5046
τέλειον
3a perfect 
730
άρσεν
4male 
299
άμωμον
5unblemished 
1762.1
ενιαύσιον
7of a year old 
1510.8.3
έσται
1It shall be 
1473
υμίν
2to you]; 
575
από
from 
3588
των
the 
704
αρνών
lambs 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
των
the 
2056
ερίφων
kids 
2983
λήψεσθε
you shall take. 
12:6   2532
12:6   και
12:6   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1473
υμίν
to you 
1301
διατετηρημένον
for carefully keeping 
2193
έως
until 
3588
της
the 
5065
τεσσαρεσκαιδεκάτης
fourteenth 
3588
του
  
3376-3778
μηνός τούτου
of this month. 
2532
και
And 
4969
σφάξουσιν
they shall slay 
1473
αυτό
it — 
3956
παν
all 
3588
το
the 
4128
πλήθος
multitude 
4864
συναγωγής
of the gathering 
5207
υιών
of the sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
4314
προς
towards 
2073
εσπέραν
evening. 
12:7   2532
12:7   και
12:7   And 
2983
λήψονται
they shall take 
575
από
from 
3588
του
the 
129
αίματος
blood, 
2532
και
and 
5087
θήσουσιν
they shall put it 
1909
επί
upon 
3588
των
the 
1417
δύο
two 
4712.4
σταθμών
doorposts, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
5393.2
φλιάν
lintel 
1722
εν
on 
3588
τοις
the 
3624
οίκοις
houses 
1722
εν
in 
3739
οις
which 
2068
φάγωσιν
they should eat 
1473
αυτά
them 
1722
εν
in 
1473
αυτοίς
them. 
12:8   2532
12:8   και
12:8   And 
2068
φάγονται
they shall eat 
3588
τα
the 
2907
κρέα
meats 
3588
τη
  
3571-3778
νυκτί ταύτη
in this night, 
3702
οπτά
roasted 
4442
πυρί
by fire; 
2532
και
and 
106
άζυμα
unleavened breads 
1909
επί
with 
4088.1
πικρίδων
bitter herbs 
2068
έδονται
they shall eat. 
12:9   3756
12:9   ουκ
12:9   You shall not 
2068
έδεσθε
eat 
1909
επ'
of 
1473
αυτών
them 
5606.1
ωμόν
raw, 
3761
ουδέ
nor 
2192.2
ηψημένον
being boiled 
1722
εν
in 
5204
ύδατι
water, 
235
αλλ'
but 
3588
η
  
3702
οπτά
roasted 
4442
πυρί
by fire, 
2776
κεφαλήν
head 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
4228
ποσί
feet, 
2532
και
and 
3588
τοις
the 
1741.2
ενδοσθίοις
entrails. 
12:10   3756
12:10   ουκ
12:10   You shall not 
620
απολείψετε
leave anything 
575
απ'
from 
1473
αυτού
it 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4404
πρωϊ
morning. 
2532
και
And 
3747
οστούν
[2a bone 
3756-4937
ου συντρίψετε
1you shall not break] 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
3588-1161
τα δε
And the things 
2641
καταλειπόμενα
being left behind 
575
απ'
from 
1473
αυτού
it 
2193
έως
unto 
4404
πρωϊ
morning, 
1722
εν
[2in 
4442
πυρί
3fire 
2618
κατακαύσετε
1you shall incinerate]. 
12:11   3779-1161
12:11   ουτως δε
12:11   And thus 
2068
φάγεσθε
shall you eat 
1473
αυτό
it — 
3588
αι
with 
3751-1473
οσφύες υμών
your loins 
4024
περιεζωσμέναι
girded, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
5266
υποδήματα
sandals 
1722
εν
on 
3588
τοις
  
4228-1473
ποσίν υμών
your feet, 
2532
και
and 
3588
αι
  
902.1-1473
βακτηρίαι υμών
your staff 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
5495-1473
χερσίν υμών
your hands; 
2532
και
and 
2068
έδεσθε
you shall eat 
1473
αυτό
it 
3326
μετά
with 
4710
σπουδής
haste — 
3957-1510.2.3
πάσχα εστί
it is the passover 
2962
κυρίου
of the lord. 
12:12   2532
12:12   και
12:12   And 
1330
διελεύσομαι
I shall go through 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3571-3778
νυκτί ταύτη
this night, 
2532
και
and 
3960
πατάξω
I shall strike 
3956
παν
all 
4416
πρωτότοκον
first-born 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt, 
575
από
from 
444
ανθρώπου
man 
2193
έως
unto 
2934
κτήνους
beast; 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the 
2316
θεοίς
gods 
*
Αιγυπτίων
of the Egyptians 
4160
ποιήσω
I will execute 
3588
την
  
1557
εκδίκησιν
punishment — 
1473
εγώ
I 
2962
κύριος
the lord. 
12:13   2532
12:13   και
12:13   And 
1510.8.3
έσται
[3shall be 
3588
το
1the 
129
αίμα
2blood] 
1473
υμίν
to you 
1722
εν
for 
4592
σημείω
a sign 
1909
επί
upon 
3588
των
the 
3614
οικιών
houses 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
1473
υμείς
you 
1510.2.5
εστέ
are 
1563
εκεί
there; 
2532
και
and 
3708
όψομαι
I will see 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
2532
και
and 
4628.1
σκεπάσω
shelter 
1473
υμάς
you; 
2532
και
and 
3756
ουκ
there shall not 
1510.8.3
έσται
be 
1722
εν
to 
1473
υμίν
you 
4127
πληγή
a calamity 
3588
του
of the 
1625.3
εκτριβήναι
obliteration, 
3752
όταν
whenever 
3817
παίω
I smite 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt. 
Holiday of Unleavened Bread
           
12:14   2532
12:14   και
12:14   And 
1510.8.3
έσται
[2shall be 
3588
η
  
2250-3778
ημέρα αύτη
1this day] 
1473
υμίν
to you 
3422
μνημόσυνον
a memorial. 
2532
και
And 
1858
εορτάσετε
you shall solemnize 
1473
αυτήν
it 
1859
εορτήν
a holiday 
2962
κυρίω
to the lord 
1519
εις
unto 
3588
τας
  
1074-1473
γενεάς υμών
your generations; 
3544.1
νόμιμον
[2law 
166
αιώνιον
1an eternal] 
1858
εορτάσετε
you shall solemnize 
1473
αυτήν
it. 
12:15   2033
12:15   επτά
12:15   Seven 
2250
ημέρας
days 
2068
έδεσθε
you shall eat 
106
άζυμα
unleavened breads. 
575-1161
από δε
And from 
3588
της
the 
2250
ημέρας
[2day 
3588
της
  
4413
πρώτης
1first] 
853
αφανιείτε
you shall remove 
2219
ζύμην
yeast 
1537
εκ
from 
3588
των
  
3614-1473
οικιών υμών
your houses. 
3956
πας
All 
3739
ος
who 
302
αν
ever 
2068
φάγη
shall eat 
2219
ζύμην
yeast, 
1842
εξολοθρευθήσεται
[2shall be utterly destroyed 
3588
η
  
5590-1565
ψυχή εκείνη
1that soul] 
1537
εξ
from out of 
*
Ισραήλ
Israel; 
575
από
it shall be from 
3588
της
the 
2250
ημέρας
[2day 
3588
της
  
4413
πρώτης
1first] 
2193
έως
until 
3588
της
  
2250
ημέρας
[3day 
3588
της
1the 
1442
εβδόμης
2seventh]. 
12:16   2532
12:16   και
12:16   And 
3588
η
  
2250
ημέρα
[3day 
3588
η
1the 
4413
πρώτη
2first] 
2564
κεκλήσεται
shall be called 
39
αγία
holy. 
2532
και
And 
3588
η
  
2250
ημέρα
[3day 
3588
η
1the 
1442
εβδόμη
2seventh 
2822
κλητή
5called 
39
αγία
6holy 
1510.8.3
έσται
4will be] 
1473
υμίν
to you. 
3956
παν
All 
2041
έργον
[2work 
2999.1
λατρευτόν
1servile] 
3756-4160
ου ποιήσετε
shall not be done 
1722
εν
in 
1473
αυταίς
them, 
4133
πλην
except 
3745
όσα
as much as 
4160
ποιηθήσεται
is necessary to do 
3956
πάση
for every 
5590
ψυχή
soul, 
3778
τούτο
this 
3440
μόνον
only 
4160
ποιηθήσεται
shall be done 
1473
υμίν
by you. 
12:17   2532
12:17   και
12:17   And 
5442
φυλάξεσθε
you shall guard 
3588
την
  
1785-3778
εντολήν ταύτην
this commandment. 
1722-1063
εν γαρ
For in 
3588
τη
  
2250-3778
ημέρα ταύτη
this day 
1806
εξάξω
I will lead 
3588
την
  
1411-1473
δύναμιν υμών
your force 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
2532
και
And 
4160
ποιήσετε
you shall appoint 
3588
την
  
2250-3778
ημέραν ταύτην
this day 
1519
εις
into 
1074-1473
γενεάς υμών
your generations 
3544.1
νόμιμον
[2law 
166
αιώνιον
1 as an eternal]. 
12:18   1728
12:18   εναρχομένη
12:18   Commencing 
3588
τη
the 
5065
τεσσαρεσκαιδεκάτη
fourteenth 
2250
ημέρα
day 
3588
του
  
3376
μηνός
[3month 
3588
του
1of the 
4413
πρώτου
2first], 
575
αφ'
from 
2073
εσπέρας
evening 
2068
έδεσθε
you shall eat 
106
άζυμα
unleavened breads 
2193
έως
until 
2250
ημέρας
[4day 
1520
μιάς
1 the first 
2532
και
2and 
1497.2
εικάδος
3twentieth] 
3588
του
of the 
3376
μηνός
month, 
2193
έως
until 
2073
εσπέρας
evening. 
12:19   2033
12:19   επτά
12:19   For seven 
2250
ημέρας
days 
2219
ζύμη
yeast 
3756-2147
ουχ ευρεθήσεται
shall not be found 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
3614-1473
οικίαις υμών
your houses. 
3956
πας
All 
3739-302
ος αν
whosoever 
2068
φάγη
should eat 
2220.1
ζυμωτόν
leavened bread, 
1842
εξολοθρευθήσεται
[2shall utterly be destroyed 
3588
η
  
5590-1565
ψυχή εκείνη
1that soul] 
1537
εκ
from out of 
4864
συναγωγής
the congregation 
*
Ισραήλ
of Israel, 
1722
εν
unto 
5037
τε
both 
3588
τοις
  
1069.1
γειώραις
foreigners 
2532
και
and 
849.1
αυτόχθοσι
native born 
3588
της
of the 
1093
γης
land. 
12:20   3956
12:20   παν
12:20   Anything 
2220.1
ζυμωτόν
leavened 
3756
ουκ
you shall not 
2068
έδεσθε
eat. 
1722
εν
In 
3956
παντί
every 
2732
κατοικητηρίω
home 
1473
υμών
of yours 
2068
έδεσθε
you shall eat 
106
άζυμα
unleavened breads. 
12:21   2564
12:21   εκάλεσε
12:21   [3called 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
3956
πάσαν
the whole 
1087
γερουσίαν
council of elders 
*
Ισραήλ
of Israel. 
2532
και
And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
565
απελθόντες
Going forth, 
2983
λάβετε
take 
1473-1473
υμίν αυτοίς
to yourselves 
4263
πρόβατον
a sheep 
2596
κατά
according to 
4772-1473
συγγενείας υμών
your kin, 
2532
και
and 
2380
θύσατε
sacrifice 
3588
το
the 
3957
πάσχα
passover! 
12:22   2983-1161
12:22   λήψεσθε δε
12:22   But you shall take 
1197
δέσμην
a bundle 
5301
υσσώπου
of hyssop, 
2532
και
and 
911
βάψαντες
having dipped it 
575
από
from 
3588
του
the 
129
αίματος
blood, 
3588
του
of the blood 
3844
παρά
by 
3588
την
the 
2374
θύραν
door, 
2525
καθίζετε
you shall place it 
3588
της
on the 
5393.2
φλιάς
lintel 
2532
και
and 
1909
επ'
upon 
297
αμφοτέρων
both 
3588
των
of the 
4712.4
σταθμών
doorposts, 
575
από
of 
3588
του
the 
129
αίματος
blood 
3739
ο
which 
1510.2.3
εστι
is 
3844
παρά
by 
3588
την
the 
2374
θύραν
door; 
1473-1161
υμείς δε
and you 
3756
ουκ
shall not 
1831
εξελεύσεσθε
go forth — 
1538
έκαστος
each 
3588
την
from the 
2374
θύραν
door 
3588
του
  
3624-1473
οίκου αυτού
of his house 
2193
έως
until 
4404
πρωϊ
morning. 
12:23   2532
12:23   και
12:23   And 
3928-2962
παρελεύσεται κύριος
the lord will go by 
3960
παταξαι
to strike 
3588
τους
the 
*
Αιγυπτίους
Egyptians. 
2532
και
And 
3708
όψεται
he shall see 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
5393.2
φλιάς
lintel 
2532
και
and 
1909
επ'
upon 
297
αμφοτέρων
both 
3588
των
of the 
4712.4
σταθμών
doorposts. 
2532
και
And 
3928-2962
παρελεύσεται κύριος
the lord will go by 
3588
την
the 
2374
θύραν
door, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he will not 
863
αφήσει
leave off 
3588
τον
the 
3645
ολοθρεύοντα
annihilating 
1525
εισελθείν
so as to enter 
1519
εις
into 
3588
τας
  
3614-1473
οικίας υμών
your house 
3960
πατάξαι
to strike. 
12:24   2532
12:24   και
12:24   And 
5442
φυλάξασθε
you shall guard 
3588
το
  
4487-3778
ρήμα τούτο
this thing 
3588
το
for the 
3544.1
νόμιμον
law 
4572
σεαυτώ
to yourself, 
2532
και
and 
3588
τοις
to 
5207-1473
υιοίς σου
your sons 
2193
έως
unto 
165
αιώνος
the eon. 
12:25   1437-1161
12:25   εάν δε
12:25   And if 
1525
εισελθητε
you should enter 
1519
εις
into 
3588
την
the 
1093
γην
land 
3739
ην
which 
302
αν
ever 
1325-2962
δω κύριος
the lord should give 
1473
υμίν
to you, 
2530
καθότι
in so far as 
2980
ελάλησε
he spoke, 
5442
φυλάξασθε
you shall guard 
3588
την
  
2999-3778
λατρείαν ταύτην
this service. 
12:26   2532
12:26   και
12:26   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1437
εάν
if 
3004
λέγωσι
[2should say 
4314
προς
3to 
1473
υμάς
4you 
3588
οι
  
5207-1473
υιοί υμών
1your sons], 
5100
τις
What 
3588
η
  
2999-3778
λατρεία αύτη
is this service? 
12:27   2532
12:27   και
12:27   That 
2046
ερείτε
you shall say 
1473
αυτοίς
to them, 
2378
θυσία
[4sacrifice 
3588
το
2the 
3957
πάσχα
3passover 
3778
τούτο
1This is] 
2962
κυρίω
to the lord, 
5613
ως
as 
4628.1
εσκέπασε
he sheltered 
3588
τους
the 
3624
οίκους
houses 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1722
εν
in 
*
Αιγύπτω
Egypt, 
2259
ηνίκα
when 
3960
επάταξε
he struck 
3588
τους
the 
*
Αιγυπτίους
Egyptians, 
3588
τους
  
1161
δε
but 
3624-1473
οίκους ημών
our houses 
4506
ερρύσατο
he rescued. 
2532
και
And 
2955
κύψας
bowing, 
3588
ο
the 
2992
λαός
people 
4352
προσεκύνησε
did obeisance. 
12:28   2532
12:28   και
12:28   And 
565
απελθόντες
going forth, 
4160
εποίησαν
[4did 
3588
οι
1the 
5207
υιοί
2sons 
*
Ισραήλ
3of Israel] 
2505
καθά
as 
1781-2962
ενετείλατο κύριος
the lord gave charge 
3588
τω
  
*
Μωυσή
to Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron — 
3779
ούτως
so 
4160
εποίησαν
they did. 
Death of the First-born
           
12:29   1096-1161
12:29   εγενήθη δε
12:29   And it happened 
3322
μεσούσης
in the middle 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night, 
2532
και
and 
2962
κύριος
the lord 
3960
επάταξε
struck 
3956
παν
all 
4416
πρωτότοκον
the first-born 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt; 
575
από
from 
4416
πρωτοτόκου
the first-born 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
3588
του
of the 
2521
καθημένου
one sitting 
1909
επί
upon 
3588
του
the 
2362
θρόνου
throne, 
2193
έως
unto 
3588
του
the 
4416
πρωτοτόκου
first-born 
3588
της
of the 
163.1
αιχμαλωτίδος
captive, 
3588
της
of the one 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2978.1
λάκκω
pit, 
2532
και
and 
3956
παν
every 
4416
πρωτότοκου
first-born 
2934
κτήνους
of the beast. 
12:30   2532
12:30   και
12:30   And 
450-*
ανέστη Φαραώ
Pharaoh rose up 
3571
νυκτός
at night, 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
  
2324-1473
θεράποντες αυτού
his attendants, 
2532
και
and 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the 
*
Αιγύπτιοι
Egyptians, 
2532
και
and 
1096
εγενήθη
there was 
2906
κραυγή
[2cry 
3173
μεγάλη
1a great] 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt. 
3756
ου
[3no 
1063
γαρ
1For 
1510.7.3
ην
2there was] 
3614
οικία
house 
1722
εν
in 
3739
η
which 
3756-1510.7.3
ουκ ην
there was not 
1722
εν
one [2in 
1473
αυτή
3it 
2348
τεθνηκώς
1dying]. 
12:31   2532
12:31   και
12:31   And 
2564-*
εκάλεσε Φαραώ
Pharaoh called 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
3571
νυκτός
at night, 
2532
και
and 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
450
ανάστητε
Rise up, 
2532
και
and 
1831
εξέλθετε
go forth 
1537
εκ
from 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
my people, 
2532
και
both 
1473
υμείς
you 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5207
υιοί
sons 
*
Ισραήλ
of Israel! 
897.2
βαδίζετε
Proceed 
2532
και
and 
3000
λατρεύετε
serve 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ υμών
your God! 
2505
καθά
as 
3004
λέγετε
you say. 
12:32   2532
12:32   και
12:32   And 
3588
τα
the 
4263
πρόβατα
sheep 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1016
βόας
oxen 
1473
υμών
of yours 
353
αναλαβόντες
in taking up, 
4198
πορεύεσθε
go! 
2509
καθάπερ
just as 
2046
ειρήκατε
you say; 
2127-1161
ευλογήσατε δε
and bless 
2504
καμέ
also me! 
12:33   2532
12:33   και
12:33   And 
2600.1
κατεβιάζοντο
[3constrained 
3588
οι
1the 
*
Αιγύπτιοι
2Egyptians] 
3588
τον
the 
2992
λαόν
people 
4710
σπουδή
with diligence 
1544
εκβαλείν
to cast 
1473
αυτούς
them 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
land; 
2036-1063
είπαν γαρ
for they said 
3754
ότι
that, 
3956-1473
πάντες ημείς
We all 
599
αποθνήσκομεν
shall die. 
12:34   353
12:34   ανέλαβε
12:34   [4took 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
2992
λαός
3people] 
3588
το
  
4712.5-1473
σταίς αυτών
their dough 
4253
προ
before 
3588
του
the 
2220
ζυμωθήναι
leavening 
3588
τα
  
5445-1473
φυράματα αυτών
of their batches, 
1735.1
ενδεδεμένα
being bound 
1722
εν
in 
3588
τοις
  
2440-1473
ιματίοις αυτών
their cloaks 
1909
επί
upon 
3588
των
their 
5606
ώμων
shoulders. 
12:35   3588-1161
12:35   οι δε
12:35   And the 
5207
υιοί
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
4160
εποίησαν
did 
2505
καθά
as 
4929
συνέταξεν
[2ordered 
1473
αυτοίς
3them 
*
Μωυσής
1Moses]. 
2532
και
And 
154
ήτησαν
they asked 
3844
παρά
from 
3588
των
the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians 
4632
σκεύη
items 
693
αργυρά
of silver, 
2532
και
and 
5552
χρυσά
of gold, 
2532
και
and 
2441
ιματισμόν
clothes. 
12:36   2532
12:36   και
12:36   And 
2962
κύριος
the lord 
1325
έδωκε
gave 
3588
την
  
5484
χάριν
favor 
3588
τω
to 
2992-1473
λαώ αυτού
his people 
1726
εναντίον
before 
3588
των
the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians, 
2532
και
and 
5530
έχρησαν
they furnished 
1473
αυτοίς
to them; 
2532
και
and 
4659.1
εσκυλεύσαν
they despoiled 
3588
τους
the 
*
Αιγυπτίους
Egyptians. 
Israel Departs from Egypt
           
12:37   522
12:37   απάραντες
12:37   [5having departed 
1161
δε
1And 
3588
οι
2the 
5207
υιοί
3sons 
*
Ισραήλ
4of Israel] 
1537
εκ
from out of 
*
Ραμεσσή
Rameses 
1519
εις
into 
*
Σοχώθ
Succoth, 
1519
εις
to the number of 
1812
εξακοσίας
six hundred 
5505
χιλιάδας
thousand 
3979.1
πεζών
footmen, 
3588
οι
the 
435
άνδρες
males, 
4133
πλήν
besides 
3588
της
the 
643.1
αποσκευής
belongings, 
12:38   2532
12:38   και
12:38   and 
1961.2
επίμικτος
[2intermixed company 
4183
πολύς
1a great] 
4872
συνανέβη
went up with 
1473
αυτοίς
them, 
2532
και
and 
4263
πρόβατα
sheep 
2532
και
and 
1016
βόες
oxen, 
2532
και
and 
2934
κτήνη
cattle — 
4183
πολλά
many 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
12:39   2532
12:39   και
12:39   And 
4070.1
έπεψαν
they baked 
3588
το
the 
4712.5
σταις
dough 
3739
ο
which 
1627
εξήνεγκαν
they brought 
1537
εξ
from out of 
*
Αιγύπτου
Egypt — 
1470.1
εγκρυφίας
[2cakes baked in hot ashes 
106
αζύμους
1unleavened]. 
3756
ου
[3not 
1063
γαρ
1For 
2220
εζυμώθη
2it was] leavened, 
1544
εξέβαλον
[4cast 6out 
1063
γαρ
1because 
1473
αυτούς
5them 
3588
οι
2the 
*
Αιγύπτιοι
3Egyptians], 
2532
και
and 
3756
ουκ
they were not 
1410
ηδυνάθησαν
able 
5278
υπομείναι
to remain, 
3761
ουδέ
nor 
1979
επισιτισμόν
[2provisions 
4160
εποίησαν
1to prepare] 
1438
εαυτοίς
for themselves 
1519
εις
for 
3588
την
the 
3598
οδόν
journey. 
12:40   3588-1161
12:40   η δε
12:40   And the 
2731
κατοίκησις
dwelling 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel, 
3739
ην
which 
2730
κατωκησαν
they dwelt 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Χαναάν
of Canaan, 
1473
αυτοί
they 
2532
και
and 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες αυτών
their fathers — 
5071
τετρακόσια
four hundred 
5144
τριάκοντα
thirty 
2094
έτη
years. 
12:41   2532
12:41   και
12:41   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
3326
μετά
after 
3588
τα
the 
5071
τετρακόσια
four hundred 
2532
και
and 
5144
τριάκοντα
thirty 
2094
έτη
year, 
1831
εξήλθε
came forth 
3956
πάσα
all 
3588
η
the 
1411
δύναμις
force 
2962
κυρίου
of the lord 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
12:42   3571
12:42   νυξ
12:42   [2a night 
4399.1
προφυλακής
3post 
1510.2.3
εστι
1It is] 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord, 
5620
ώστε
so as 
1806
εξαγαγείν
to lead 
1473
αυτούς
them 
1537
εκ
from out of 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
1565
εκείνη
That 
3588
η
  
3571-3778
νυξ αύτη
night itself 
4399.1
προφυλακή
is a post 
2962
κυρίω
to the lord, 
5620
ώστε
so as 
3956
πάσι
[2to all 
3588
τοις
3the 
5207
υιοίς
4sons 
*
Ισραήλ
5of Israel 
1510.1
είναι
1to be] 
1519
εις
into 
1074-1473
γενεάς αυτών
their generations. 
12:43   2036
12:43   είπε
12:43   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3778
ούτος
This is 
3588
ο
the 
3551
νόμος
law 
3588
του
of the 
3957
πάσχα
passover. 
3956
πας
Every 
241
αλλογενής
foreigner 
3756
ουκ
shall not 
2068
έδεται
eat 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
12:44   2532
12:44   και
12:44   And 
3956
πάντα
every 
3610
οικέτην
domestic servant, 
5100
τινός
any 
3739
η
which 
696.1
αργυρώνητον
was bought with silver, 
4059
περιτεμείς
you shall circumcise 
1473
αυτόν
him. 
2532
και
And 
5119
τότε
then 
2068
φάγεται
he shall eat 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
12:45   3941
12:45   πάροικος
12:45   Sojourner 
2228
η
or 
3411
μισθωτός
hireling 
3756
ουκ
shall not 
2068
έδεται
eat 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
12:46   1722
12:46   εν
12:46   In 
3614
οικία
[2house 
1520
μία
1one] 
977
βρωθήσεται
it shall be eaten, 
2532
και
and 
3756
ουκ
you shall not 
1627
εξοίσετε
bring forth 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
3614
οικίας
house 
3588
των
of any of the 
2907
κρεών
meats 
1854
έξω
outside, 
2532
και
and 
3747
οστούν
[2a bone 
3756-4937
ου συντρίψετε
1you shall not break] 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
12:47   3956
12:47   πάσα
12:47   Every 
4864
συναγωγή
gathering 
5207
υιών
of the sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
4160
ποιήσει
shall do 
1473
αυτο
it. 
12:48   1437-1161
12:48   εάν δε
12:48   And if 
5100
τις
any 
4334
προσέλθη
[2should come forward 
4314
προς
3to 
1473
υμάς
4you 
4339
προσήλυτος
1convert], 
2532
και
and 
4160
ποιή
should observe 
3588
το
the 
3957
πάσχα
passover 
2962
κυρίω
to the lord, 
4059
περιτεμείς
you shall circumcise 
1473
αυτού
[3of his 
3956
παν
1every 
732.1
αρσενικόν
2male]. 
2532
και
And 
5119
τότε
then 
4334
προσελεύσεται
he shall come forward 
4160
ποιήσαι
to do 
1473
αυτό
it. 
2532
και
And 
1510.8.3
έσται
he will be 
5618
ώσπερ
as 
2532
και
also 
3588
ο
the 
849.1
αυτόχθων
native born 
3588
της
of the 
1093
γης
land. 
3956
πας
Every 
564
απερίτμητος
uncircumcised one 
3756-2068
ουκ εδεται
shall not eat 
575
απ'
of 
1473
αυτού
it. 
12:49   3551
12:49   νόμος
12:49   [3law 
1520
εις
2one 
1510.8.3
έσται
1There shall be] 
3588
τω
to the 
1472.2
εγχωρίω
native inhabitant, 
2532
και
and 
3588
τω
to the one 
4334
προσελθόντι
coming forward 
4339
προσηλύτω
to convert 
1722
εν
among 
1473
υμίν
you. 
12:50   2532
12:50   και
12:50   And 
4160
εποίησαν
[4did 
3588
οι
1the 
5207
υιοί
2sons 
*
Ισραήλ
3of Israel] 
2505
καθά
as 
1781-2962
ενετείλατο κύριος
the lord gave charge 
3588
τω
to 
*
Μωυσή
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them — 
3779
ούτως
so 
4160
εποίησαν
they did. 
12:51   2532
12:51   και
12:51   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2250-1565
ημέρα εκείνη
that day 
1806-2962
εξήγαγε κύριος
the lord led out 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1537
εκ
from 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt 
4862
συν
with 
1411-1473
δυνάμει αυτών
their force. 

<< Exodus 12 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.