ΕΞΟΔΟΣ 11

<< ΕΞΟΔΟΣ 11 >>
Exodus 11 Apostolic Bible Polyglot ©

Death of the First-born Foretold
           
11:1   2036
11:1   είπε
11:1   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
2089
έτι
Still 
1520
μίαν
one more 
4127
πληγήν
calamity 
1473
εγώ
I 
1863
επάξω
will bring 
1909
επί
upon 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1909
επ'
upon 
*
Αίγυπτον
Egypt, 
2532
και
and 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
this 
1821
εξαποστελεί
he will send 
1473
υμάς
you 
1782
εντεύθεν
from here. 
3752-1161
όταν δε
And whenever 
1821
εξαποστέλη
he should send 
1473
υμάς
you, 
4862
συν
[4with 
3956
πάση
5all your things 
1546
εκβολή
3by expulsion 
1544
εκβαλεί
1he will cast 
1473
υμάς
2you]. 
11:2   2980
11:2   λάλησον
11:2   You speak 
3767
ουν
then 
2931
κρυφή
secretly 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
3775
ώτα
ears 
3588
του
of the 
2992
λαού
people! 
2532
και
And 
154
αιτησάτω
let [2ask 
1538
έκαστος
1each man] 
3844
παρά
from 
3588
του
the 
4139
πλησίον
neighbor, 
2532
και
and 
1135
γυνή
each woman 
3844
παρά
from 
3588
της
the 
4139
πλησίον
neighbor, 
4632
σκεύη
items 
693
αργυρά
of silver 
2532
και
and 
5552
χρυσά
of gold, 
2532
και
and 
2441
ιματισμόν
clothes! 
11:3   2962-1161
11:3   κυριός δε
11:3   And the lord 
1325
έδωκε
gave 
3588
την
  
5484
χάριν
favor 
3588
τω
to 
2992-1473
λαώ αυτού
his people 
1726
εναντίον
before 
3588
των
the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians, 
2532
και
and 
5530
έχρησαν
they treated 
1473
αυτοίς
them. 
2532
και
And 
3588
ο
the 
444
άνθρωπος
man 
*
Μωυσής
Moses 
3173
μέγας
[3great 
1096
εγενήθη
1became 
4970
σφόδρα
2exceedingly] 
1726
εναντίον
before 
3588
των
the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων αυτού
his attendants. 
11:4   2532
11:4   και
11:4   And 
2036-*
είπε Μωυσής
Moses said, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
4012
περί
Around 
3319
μέσας
the middle 
3571
νύκτας
of the night 
1473
εγώ
I 
1531
εισπορεύομαι
will enter 
1519
εις
into 
3319
μέσον
the midst 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
11:5   2532
11:5   και
11:5   And 
5053
τελευτήσει
shall come to an end 
3956
παν
every 
4416
πρωτότοκον
first-born 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt; 
575
από
from 
4416
πρωτοτόκου
the first-born 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
3739
ος
who 
2521
κάθηται
sits down 
1909
επί
upon 
3588
του
the 
2362
θρόνου
throne, 
2532
και
and 
2193
έως
unto 
3588
του
the 
4416
πρωτοτόκου
first-born 
3588
της
of the 
2321.1
θεραπαίνης
female attendant 
3588
της
  
3844
παρά
by 
3588
τον
the 
3458
μύλον
millstone, 
2532
και
and 
2193
έως
unto 
4416
πρωτοτόκου
the first-born 
3956
παντός
of every 
2934
κτήνους
beast. 
11:6   2532
11:6   και
11:6   And 
1510.8.3
έσται
there will be 
2906
κραυγή
[2cry 
3173
μεγάλη
1a great] 
2596
κατά
by 
3956
πάσαν
all 
1093
γην
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt, 
3748
ήτις
in which 
5108
τοιαύτη
such as 
3756-1096
ου γέγονε
was not, 
2532
και
and 
5108
τοιαύτη
such as 
3765
ουκ έτι
no longer 
4369
προστεθήσεται
shall be added. 
11:7   1722-1161
11:7   εν δε
11:7   But among 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
3756
ου
there shall not 
1127.2
γρύξει
growl 
2965
κύων
even a dog 
3588
τη
with 
1100
γλώσση αυτού
its tongue, 
575
από
from 
444
ανθρώπου
man 
2193
έως
unto 
2934
κτήνους
beast; 
3704
όπως
so that 
1492
είδης
you may see 
3745
όσα
as much as 
3860.1
παραδοξάσει
[2does an incredible thing 
2962
κύριος
1 the lord] 
303.1
αναμέσον
between 
3588
των
the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians 
2532
και
and 
3588
του
  
*
Ισραήλ
Israel. 
11:8   2532
11:8   και
11:8   And 
2597
καταβήσονται
[3shall descend 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
  
3816-1473-3778
παίδές σου ούτοι
2these your servants] 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
2532
και
and 
4352
προσκυνήσουσί
shall do obeisance to 
1473
με
me, 
3004
λέγοντες
saying, 
1831-1473
έξελθε συ
You go forth, 
2532
και
and 
3956
πας
all 
3588
ο
  
2992-1473
λαός σου
your people 
3739
ου
whom 
1473
συ
you 
860.1
αφηγή
guide! 
2532
και
and 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things 
1831
εξελεύσομαι
I will go forth. 
1831
εξήλθε
[3went forth 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh 
3326
μετά
with 
2372
θυμού
rage. 
11:9   2036
11:9   είπε
11:9   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3756-1522
ουκ εισακούσεται
[2will not listen to 
1473
υμών
3you 
*
Φαραώ
1Pharaoh] 
2443
ίνα
that 
4129
πληθύνω
I might multiply 
3588
τα
  
4592-1473
σημεία μου
my signs, 
2532
και
and 
3588
τα
  
5059-1473
τέρατά μου
my miracles 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτω
of Egypt. 
11:10   *-1161
11:10   Μωυσής δε
11:10   And Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
4160
εποίησαν
did 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
5059-3778
τέρατα ταύτα
these miracles 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh. 
4645
εσκλήρυνε
[3hardened 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
2309
ηθέλησεν
want 
1821
εξαποστείλαι
to send 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1537
εκ
out of 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 

<< Exodus 11 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.