ΕΞΟΔΟΣ 10

<< ΕΞΟΔΟΣ 10 >>
Exodus 10 Apostolic Bible Polyglot ©

Locusts Corrupt the Land of Egypt
           
10:1   2036
10:1   είπε
10:1   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
3004
λέγων
saying, 
1525
είσελθε
Enter 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh! 
1473-1063
εγώ γαρ
for I 
925
εβάρυνα
oppressed 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν αυτού
his heart, 
2532
και
and 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
2324-1473
θεραπόντων αυτού
of his attendants, 
2443
ίνα
that 
1836
εξής
[3in a row 
1904
επέλθη
2should come 
3588
τα
  
4592-3778
σημεία ταύτα
1these signs] 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them; 
10:2   3704
10:2   όπως
10:2   that 
1334
διηγήσησθε
you may describe them 
1519
εις
into 
3588
τα
the 
3775
ώτα
ears 
3588
των
  
5043-1473
τέκνων υμών
of your children, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
5043
τέκνοις
children 
3588
των
  
5043-1473
τέκνων υμών
of your children; 
3745
όσα
as much as 
1702
εμπεπαιχα
I mocked 
3588
τοις
the 
*
Αιγυπτίοις
Egyptians, 
2532
και
and 
3588
τα
  
4592-1473
σημείά μου
my signs 
3739
α
which 
4160
εποίησα
I did 
1722
εν
among 
1473
αυτοίς
them. 
2532
και
And 
1097
γνώσεσθε
you will know 
3754
ότι
that 
1473
εγώ
it is I 
2962
κύριος
the lord. 
10:3   1525
10:3   εισήλθε
10:3   [5entered 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses 
2532
και
3and 
*
Ααρών
4Aaron] 
1726
εναντίον
before 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
2036
είπαν
said 
1473
αυτώ
to him, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
*
Εβραίων
Hebrews, 
2193
έως
Until 
5100
τίνος
when 
3756-1014
ου βούλει
will you not 
1788
εντραπήναί
shame 
1473
με
me? 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people! 
2443
ίνα
that 
3000
λατρεύσωσί
they may serve 
1473
μοι
to me. 
10:4   1437-1161
10:4   εάν δε
10:4   But if 
3361-2309
μη θέλης
[2should not want 
1473
συ
1you] 
1821
εξαποστείλαι
to send out 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people, 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
1863
επάγω
will bring 
3778
ταύτην
this 
3588
τη
in the 
5610
ώρα
hour 
839
αύριον
tomorrow — 
200
ακρίδα
[2locust 
4183
πολλήν
1much] 
1909
επί
upon 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
3725-1473
όριά σου
your boundaries. 
10:5   2532
10:5   και
10:5   And 
2572
καλύψει
[5will be covered 
3588
την
1the 
3799
όψιν
2appearance 
3588
της
3of the 
1093
γης
4earth], 
2532
και
and 
3756
ου
you will not 
1410
δυνήση
be able 
2711.1
κατιδείν
to look down 
3588
την
at the 
1093
γην
ground, 
2532
και
and 
2719
κατέδεται
will be eaten up 
3956
παν
all 
3588
το
the 
4053
περισσόν
extra 
3588
το
  
2641
καταλειφθέν
being left behind 
3739
ο
which 
2641
κατέλιπεν
[3left behind 
1473
υμίν
4for you 
3588
η
1the 
5464
χάλαζα
2hail]. 
2532
και
And 
2719
κατέδεται
will be eaten up 
3956
παν
every 
3588
το
  
3586
ξύλον
tree 
3588
το
  
5453
φυόμενον
germinating 
1473
υμίν
of yours 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
10:6   2532
10:6   και
10:6   And 
4130
πλησθήσονταί
I will fill 
1473
σου
your 
3588
αι
  
3614
οικίαι
houses, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
3614
οικίαι
houses 
3588
των
  
2324-1473
θεραπόντων σου
of your attendants, 
2532
και
and 
3956
πάσαι
all 
3588
αι
the 
3614
οικίαι
houses 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
land 
3588
των
of the 
*
Αιγυπτίων
Egyptians, 
3739
α
which 
3763
ουδέποτε
at no time 
3708
εωράκασιν
have [2seen 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες σου
1your fathers], 
3761
ουδ'
nor 
3588
οι
  
4309.1-1473
πρόπαπποι αυτών
their forefathers, 
575
αφ'
from 
3739
ης
which 
2250
ημέρας
day 
1096
γεγόνασιν
they were 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land, 
2193
έως
until 
3588
της
  
3778
ταύτης
this 
2250
ημέρας
day. 
2532
και
And 
1578
εκκλίνας
turning aside 
1831
εξήλθεν
he went forth 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh. 
10:7   2532
10:7   και
10:7   And 
3004
λέγουσι
[4say 
3588
οι
1the 
2324
θεράποντες
2attendants 
*
Φαραώ
3of Pharaoh] 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
2193
έως
For 
5100
τίνος
how long 
1510.8.3-3778
έσται τούτο
will this be 
1473
ημίν
to us 
4663.1
σκώλον
an impediment? 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τους
the 
444
ανθρώπους
men! 
3704
όπως
so that 
3000
λατρεύσωσι
they may serve 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ αυτών
their God. 
2228
η
Or 
1492
ειδέναι
[2to see 
1014
βούλει
1do you prefer] 
3754
ότι
that 
622
απόλωλεν
they destroy 
*
Αίγυπτος
Egypt? 
10:8   2532
10:8   και
10:8   And 
654
απέστρεψαν
[5returned 
3588
τον
  
5037
τε
1both 
*
Μωυσήν
2Moses 
2532
και
3and 
*
Ααρών
4Aaron] 
4314
προς
to 
*
Φαραώ
Pharaoh. 
2532
και
And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
4198
πορεύεσθε
Go, 
2532
και
and 
3000
λατρεύσατε
serve 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ υμών
your God! 
5100-1161
τίνες δε
But which 
2532
και
and 
5100
τίνες
who 
1510.2.6
εισίν
are 
3588
οι
the ones 
4198
πορευόμενοι
going? 
10:9   2532
10:9   και
10:9   And 
3004-*
λέγει Μωυσής
Moses says, 
4862
συν
With 
3588
τοις
the 
3495
νεανίσκοις
young 
2532
και
and 
3588
τοις
the 
4245
πρεσβυτέροις
older 
4198
πορευσόμεθα
we will go; 
4862
συν
with 
3588
τοις
our 
5207
υιοίς
sons, 
2532
και
and 
2364
θυγατράσι
daughters, 
2532
και
and 
4263
προβάτοις
sheep, 
2532
και
and 
1016-1473
βουσίν ημών
our oxen; 
1510.8.3-1063
έστι γαρ
for it is 
3588
η
the 
1859
εορτή
holiday 
2962
κυρίου
of the lord 
3588
του
  
2316-1473
θεόυ ημών
our God. 
10:10   2532
10:10   και
10:10   And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
1510.5
έστω
Let it be 
3779
ούτω
so! 
2962
κύριος
The lord 
3326
μεθ'
be with 
1473
υμών
you, 
2530
καθότι
in so far as 
649
αποστέλλω
I send 
1473
υμάς
you; 
3361
μη
but should 
2532
και
also 
3588
την
  
643.1-1473
αποσκευήν υμών
your belongings? 
1492
ίδετε
See! 
3754
ότι
for 
4189
πονηρία
wickedness 
4343.3
πρόσκειται
lies near 
1473
υμίν
to you. 
10:11   3361
10:11   μη
10:11   Not 
3779
ούτως
so, 
4198
πορεύεσθε
let [3go forth 
3588
οι
1the 
435
άνδρες
2men] 
2532
και
and 
3000
λατρεύσατε
serve 
3588
τω
  
2316
θεώ
God! 
3778-1063
τούτο γαρ
for this 
1473
αυτοί
they 
1567
εκζητείτε
seek after. 
1544-1161
εξέβαλον δε
And they cast 
1473
αυτούς
them 
575
από
from 
4383
προσώπου
the face 
*
Φαραώ
of Pharaoh. 
10:12   2036
10:12   είπε
10:12   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
1614
έκτεινον
Stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά σου
your hand 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt! 
2532
και
and 
305
αναβήτω
let [2ascend 
200
ακρίς
1 the locust] 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
land, 
2532
και
and 
2719
κατέδεται
it will eat up 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1008
βοτάνην
pasturage 
3588
της
of the 
1093
γης
land, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τον
the 
2590
καρπόν
fruit 
3588
των
of the 
3586
ξύλων
trees 
3739
ον
which 
5275
υπελίπετο
[3left behind 
3588
η
1the 
5464
χάλαζα
2hail]. 
10:13   2532
10:13   και
10:13   And 
1614-*
εξέτεινε Μωυσής
Moses stretched out 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
2962
κύριος
the lord 
1863
επήγαγεν
brought 
417
άνεμον
[2wind 
3558
νότον
1 the south] 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
land 
3650
όλην
[2entire 
3588
την
  
2250
ημέραν
3day 
1565
εκείνην
1that] 
2532
και
and 
3650
όλην
entire 
3588
την
  
3571
νύκτα
night. 
4404
τοπρωϊ
In the morning 
1096
εγενήθη
came 
3588
ο
the 
417
άνεμος
[2wind 
3588
ο
  
3558
νότος
1south] 
353
ανέλαβε
lifting up 
3588
την
the 
200
ακρίδα
locust, 
10:14   2532
10:14   και
10:14   and 
321
ανήγαγεν
it led 
1473
αυτήν
it 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
2532
και
And 
2664
κατέπαυσεν
it rested 
1909
επί
upon 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
3725
όρια
boundaries 
*
Αιγύπτου
of Egypt — 
4183
πολλή
many, 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
4387
προτέρα
Prior 
1473
αυτής
of them 
3756-1096
ου γέγονε
there were not 
5108
τοιαύτη
such 
200
ακρίς
locust, 
2532
και
and 
3326
μετά
after 
3778
ταύτην
this 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there will not be 
3779
ούτως
so. 
10:15   2532
10:15   και
10:15   And 
2572
εκάλυψε
they covered 
3588
την
the 
3799
όψιν
appearance 
3588
της
of the 
1093
γης
land, 
2532
και
and 
5351
εφθάρη
corrupted 
3588
η
the 
1093
γη
land, 
2532
και
and 
2719
κατέφαγε
ate up 
3956
πάσαν
all 
3588
την
the 
1008
βοτάνην
pasturage 
3588
της
of the 
1093
γης
land, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τον
the 
2590
καρπόν
fruit 
3588
των
of the 
3586
ξύλων
trees, 
3739
ος
which 
5275
υπελείφθη
were left behind 
575
από
from 
3588
της
the 
5464
χαλάζης
hail. 
3756-5275
ου υπελειφθη
There was not left 
5515
χλωρόν
a green thing, 
3762
ουδέν
not one thing 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
3586
ξύλοις
trees, 
2532
και
even 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1008
βοτάνη
the pasturage 
3588
του
of the 
3977.1
πεδίου
plain 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
10:16   2686.4
10:16   κατέσπευσε
10:16   [3hastened 
1161
δε
1And 
*
Φαραώ
2Pharaoh] 
2564
καλέσαι
to call 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3004
λέγων
saying, 
264
ημάρτηκα
I have sinned 
1726
εναντίον
before 
2962
κυρίου
the lord 
3588
του
  
2316-1473
θεού υμών
your God, 
2532
και
and 
1519
εις
against 
1473
υμάς
you. 
10:17   4327
10:17   προσδέξασθε
10:17   Favorably receive 
3767
ουν
then 
1473
μου
my 
3588
την
  
266
αμαρτίαν
sin 
2089
έτι
still 
3568
νυν
now, 
2532
και
and 
4336
προσεύξασθε
pray 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord 
3588
τον
  
2316-1473
θεόν υμών
your God, 
2532
και
and 
4014
περιελέτω
remove 
575
απ'
from 
1473
εμού
me 
3588
τον
  
2288-3778
θάνατον τούτον
this plague! 
10:18   1831
10:18   εξήλθε
10:18   [3went forth 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
575
από
from 
*
Φαραώ
Pharaoh, 
2532
και
and 
2172
ηύξατο
made a vow 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
10:19   2532
10:19   και
10:19   And 
3328-2962
μετέβαλε κύριος
the lord turned 
417
άνεμον
[2wind 
575
από
3from 
2281
θαλάσσης
4 the sea 
4970.1
σφοδρόν
1a vehement], 
2532
και
and 
353
άνελαβε
it took up 
3588
την
the 
200
ακρίδα
locust, 
2532
και
and 
1685
ενέβαλεν
cast 
1473
αυτήν
it 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2063
ερυθράν
red 
2281
θάλασσαν
sea. 
2532
και
And 
3756-5275
ουχ υπελείφθη
there was not left behind 
200
ακρίς
[2locust 
1520
μία
1one] 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
1093
γη
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt. 
10:20   2532
10:20   και
10:20   And 
4645-2962
εσκλήρυνε κύριος
the lord hardened 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1821
εξαπέστειλε
send out 
3588
τους
the 
5207
υιούς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
Darkness Covers the Land of Egypt
           
10:21   2036
10:21   είπε
10:21   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
1614
έκτεινον
Stretch out 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2532
και
and 
1096
γενηθήτω
let [2become 
4655
σκότος
1darkness] 
1909
επί
upon 
1093
γης
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt — 
5584.1
ψηλαφητόν
a tangible 
4655
σκότος
darkness! 
10:22   1614
10:22   εξέτεινε
10:22   [3stretched out 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven. 
2532
και
And 
1096
εγένετο
there was 
4655
σκότος
darkness, 
1105
γνόφος
dimness, 
2532
και
and 
2366
θύελλα
a storm 
1909
επί
upon 
3956
πάσαν
all 
1093
γην
the land 
*
Αιγύπτου
of Egypt 
5140
τρεις
three 
2250
ημέρας
days. 
10:23   2532
10:23   και
10:23   And 
3756
ουκ
not 
1492
είδεν
[2know 
3762
ουδείς
1did anyone] 
3588
τον
  
80-1473
αδελφόν αυτού
his brother, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
1817
εξανέστη
[2rise up 
3762
ουδείς
1did anyone] 
1537
εκ
from 
3588
της
  
2845-1473
κοίτης αυτού
his bed 
5140
τρεις
for three 
2250
ημέρας
days. 
3956-1161
πάσι δε
But to all 
3588
τοις
the 
5207
υιοίς
sons 
*
Ισραήλ
of Israel 
1510.7.3
ην
there was 
5457
φως
light 
1722
εν
in 
3956
πάσιν
all places 
3739
οις
in which 
2606.3
κατεγίνοντο
they occupied. 
10:24   2532
10:24   και
10:24   And 
2564-*
εκάλεσε Φαραώ
Pharaoh called 
*
Μωυσήν
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron, 
3004
λέγων
saying, 
897.2
βαδίζετε
Proceed, 
3000
λατρεύσατε
serve 
2962
κυρίω
the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ υμών
your God! 
4133
πλην
only 
3588
των
the 
4263
προβάτων
sheep 
2532
και
and 
3588
των
the 
1016
βοών
oxen 
5275
υπολείπεσθε
leave behind! 
2532
και
but 
3588
η
  
643.1-1473
αποσκευή υμών
[2your belongings 
665.1
αποτρεχέτω
1let] run 
3326
μεθ'
with 
1473
υμών
you! 
10:25   2532
10:25   και
10:25   And 
2036-*
είπε Μωυσής
Moses said, 
235
αλλά
But 
2532
και
also 
1473
συ
you 
1325
δώσεις
shall give 
1473
ημίν
us means for 
3646
ολοκαυτώματα
whole burnt-offerings 
2532
και
and 
2378
θυσίας
sacrifices 
3739
α
which 
4160
ποιήσομεν
we will make 
2962
κυρίω
to the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ ημών
our God. 
10:26   2532
10:26   και
10:26   And 
3588
τα
  
2934-1473
κτήνη ημών
our cattle 
4198
πορεύσεται
shall go 
3326
μεθ'
with 
1473
ημών
us, 
2532
και
and 
3756
ουχ
we shall not 
5275
υπολειψόμεθα
leave behind 
3694.1
οπλήν
a hoof. 
575
απ'
[2of 
1473
αυτών
3them 
1063
γαρ
1For] 
2983
ληψόμεθα
we shall take 
3000
λατρεύσαι
to serve 
2962
κυρίω
the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ ημών
our God. 
1473-1161
ημείς δε
But we 
3756-1492
ουκ οίδαμεν
know not 
5100
τι
how 
3000
λατρεύσομεν
we shall serve 
2962
κυρίω
the lord 
3588
τω
  
2316-1473
θεώ ημών
our God 
2193
έως
until 
3588
του
the 
2064
ελθείν
arriving 
1473
ημάς
of us 
1563
εκεί
there. 
10:27   4645
10:27   εσκλήρυνε
10:27   [3hardened 
1161
δε
1But 
2962
κύριος
2 the lord] 
3588
την
the 
2588
καρδίαν
heart 
*
Φαραώ
of Pharaoh, 
2532
και
and 
3756
ουκ
he did not 
1014
εβουλήθη
want 
1821
εξαποστείλαι
to send 
1473
αυτούς
them. 
10:28   2532
10:28   και
10:28   And 
3004-*
λέγει Φαραώ
Pharaoh says, 
565
άπελθε
Go forth 
575
απ'
from 
1473
εμού
me! 
4337
πρόσεχε
Take heed 
4572
σεαυτώ
to yourself 
2089
έτι
yet 
4369
προσθείναι
to add 
1492
ιδείν
to see 
1473
μου
my 
3588
το
  
4383
πρόσωπον
face! 
3739-1161-302
η δ αν
for whatever 
2250
ημέρα
day 
3708
οφθής
you should see 
1473
μοι
me, 
599
αποθανή
you shall die. 
10:29   3004
10:29   λέγει
10:29   [3says 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses], 
2531
καθ'ώς
As 
2046
είρηκας
you have said, 
3765
ουκ έτι
no longer 
3708
οφθήσομαί
shall I appear 
1473
σοι
to you 
1519
εις
in 
4383
πρόσωπον
person. 

<< Exodus 10 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.