4 Mózes 2

<< 4 Mózes 2 >>
Numbers 2 Hungarian
 

1És szóla az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván: 2Az Izráel fiai, kiki az õ zászlója alatt, az õ atyáik háznépének jeleivel járjon tábort, a gyülekezet sátora körül járjon tábort annak oldalai felõl. 3Így járjanak pedig tábort: Keletre naptámadat felõl Júda táborának zászlója az õ seregeivel; és Júda fiainak fejedelme Naasson, Amminádáb fia. 4Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hetvennégy ezer és hatszáz. 5Mellette pedig tábort járjon Izsakhár törzse, és Izsakhár fiainak fejedelme Néthánéel, Suárnak fia. 6Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvennégy ezer és négyszáz. 7Zebulon törzse, és Zebulon fiainak fejedelme Eliáb, Hélon fia. 8Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhét ezer és négyszáz. 9Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Júda táborában: száz nyolcvanhat ezer és négyszáz, az õ seregeik szerint. Ezek induljanak elõre.

10Rúben táborának zászlója [legyen] dél felõl az õ seregeivel, és Rúben fiainak fejedelme Elisúr, Sedeúr fia. 11Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenhat ezer és ötszáz. 12Mellette pedig tábort járjon Simeon törzse, és Simeon fiainak fejedelme: Selúmiel, Surisaddai fia. 13Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenkilencz ezer és háromszáz. 14Azután Gád törzse, és Gád fiainak fejedelme: Eliásáf, a Réuel fia. 15Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenöt ezer és hatszáz ötven. 16Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Rúben táborában: száz ötvenegy ezer és négyszáz ötven az õ seregeik szerint. Ezek másodszorra induljanak.

17Azután induljon a gyülekezet sátora, a léviták tábor[ával], a táboroknak közepette: A miképen tábort járnak, a képen induljanak, kiki az õ helyén, az õ zászlója mellett.

18Efraim táborának zászlója az õ seregeivel nyugot felé [legyen], és Efraim fiainak fejedelme: Elisáma, Ammihud fia. 19Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyven ezer és ötszáz. 20És õ mellette [legyen] Manasse törzse, és Manasse fiainak fejedelme Gámliel, Pédasur fia. 21Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik, harminczkét ezer és hétszáz. 22Azután [legyen] Benjámin törzse és Benjámin fiainak fejedelme: Abidám, Gideóni fia. 23Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: harminczöt ezer és négyszáz. 24Mindnyájan a kik megszámlálva voltak Efraim táborában, száz nyolczezer és száz az õ seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.

25Dán táborának zászlója [legyen] észak felõl az õ seregeivel, és a Dán fiainak fejedelme: Ahiézer, Ammisaddai fia. 26Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: hatvankét ezer és hétszáz. 27Mellette pedig tábort járjon Áser törzse, és Áser fiainak fejedelme: Págiel, az Okhrán fia. 28Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: negyvenegy ezer és ötszáz. 29Azután [legyen] Nafthali törzse, és Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enán fia. 30Az õ serege pedig, vagyis az õ megszámláltjaik: ötvenhárom ezer és négyszáz. 31Mindnyájan, a kik megszámlálva voltak Dán táborában, száz ötvenhét ezer és hatszáz; utóljára induljanak az õ zászlóik szerint.

32Ezek Izráel fiainak megszámláltjai az õ atyáiknak háznépei szerint; mindnyájan, a kik megszámlálva voltak táboronként, az õ seregeik szerint: hatszáz háromezer ötszáz és ötven. 33De a léviták nem voltak számba véve Izráel fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mózesnek. 34És cselekedének Izráel fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mózesnek: aképen járának tábort, az õ zászlóik szerint, és úgy indulának, kiki az õ nemzetsége szerint, az õ atyáiknak háznépe szerint.


<< Numbers 2 >>
Szent Biblia - Károli Fordítása

Bible Hub