πειραζομένοις
Englishman's Concordance
πειραζομένοις (peirazomenois) — 1 Occurrence

Hebrews 2:18 V-PPM/P-DMP
GRK: δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι
NAS: of those who are tempted.
KJV: to succour them that are tempted.
INT: he is able those being tempted to help

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page