Psalms 112
Hebrew OT: WLC Transliterated

1hal·lu yah ash·rei-ish ya·re et-ha·shem; be·mitz·vo·tav cha·fetz me·'od.

2gib·bo·vr ba·'a·retz yih·yeh zar·'ov; do·vr ye·sha·rim ye·vo·rach.

3ho·vn-va·'o·sher be·vei·tov; ve·tzid·ka·tov o·me·det la·'ad.

4za·rach ba·cho·shech o·vr lay·sha·rim; chan·nun ve·ra·chum ve·tzad·dik.

5to·vv-ish cho·v·nen u·mal·veh; ye·chal·kel de·va·rav be·mish·pat.

6ki-le·'o·v·lam lo-yim·mo·vt; le·ze·cher o·v·lam yih·yeh tzad·dik.

7mi·she·mu·'ah ra·'ah lo yi·ra; na·cho·vn lib·bov ba·tu·ach ba·shem.

8sa·much lib·bov lo yi·ra; ad a·sher-yir·'eh ve·tza·rav.

9piz·zar na·tan la·'ev·yo·v·nim tzid·ka·tov o·me·det la·'ad; kar·nov ta·rum be·cha·vo·vd.

10ra·sha yir·'eh ve·cha·'as shin·nav ya·cha·rok ve·na·mas; ta·'a·vat re·sha·'im to·ved.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Psalm 111
Top of Page
Top of Page