Hosea 8
Hebrew OT: WLC Transliterated

1el-chik·ke·cha sho·far, kan·ne·sher al-beit ha·shem; ya·'an a·ve·ru ve·ri·ti, ve·'al-to·v·ra·ti pa·sha·'u.

2li yiz·'a·ku; e·lo·hai ye·da·'a·nu·cha yis·ra·'el.

3za·nach yis·ra·'el to·vv; o·v·yev yir·de·fov.

4hem him·li·chu ve·lo mim·men·ni, he·si·ru ve·lo ya·da·'e·ti; kas·pam u·ze·ha·vam a·su la·hem a·tzab·bim, le·ma·'an yik·ka·ret.

5za·nach eg·lech sho·me·ro·vn, cha·rah ap·pi bam; ad-ma·tai lo yu·che·lu nik·ka·yon.

6ki mi·yis·ra·'el ve·hu, cha·rash a·sa·hu, ve·lo e·lo·him hu; ki-she·va·vim yih·yeh, e·gel sho·me·ro·vn.

7ki ru·ach yiz·ra·'u ve·su·fa·tah yik·tzo·ru; ka·mah ein-lov tze·mach be·li ya·'a·seh-ke·mach, u·lai ya·'a·seh, za·rim yiv·la·'u·hu.

8niv·la yis·ra·'el; at·tah hai·u vag·go·v·yim, kich·li ein-che·fetz bov.

9ki-hem·mah a·lu a·shur, pe·re bo·v·ded lov; ef·ra·yim hit·nu a·ha·vim.

10gam ki-yit·nu vag·go·v·yim at·tah a·kab·be·tzem; vai·ya·chel·lu me·'at, mim·mas·sa me·lech sa·rim.

11ki-hir·bah ef·ra·yim miz·be·chot la·cha·to; hai·u-lov miz·be·cho·vt la·cha·to.

12e·ch·to·vv- ch ech·tav-lov, k rib·bov ch rub·bei k to·v·ra·ti; ke·mov-zar nech·sha·vu.

13ziv·chei hav·ha·vai yiz·be·chu va·sar vai·yo·che·lu, ha·shem lo ra·tzam; at·tah yiz·kor a·vo·nam ve·yif·kod chat·to·v·tam, hem·mah mitz·ra·yim ya·shu·vu.

14vai·yish·kach yis·ra·'el et-o·se·hu vai·yi·ven hei·cha·lo·vt, vi·hu·dah hir·bah a·rim be·tzu·ro·vt; ve·shil·lach·ti-esh be·'a·rav, ve·'a·che·lah ar·me·no·tei·ha. s

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

Hosea 7
Top of Page
Top of Page