Thi-thieân 117
Vietnamese
1Hỡi các nước, hãy ngợi khen Ðức Giê-hô-va; Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!

2Vì sự nhơn từ Ngài rất lớn cho chúng ta; Sự chơn thật Ðức Giê-hô-va cho đến đời đời. Ha-lê-lu-gia!The 1934 Vietnamese Bible -- Published without a copyright statement. -- The Bible Text is PUBLIC DOMAIN -- Text supplied by Mr. Phien Nguyen of Hollywood, Florida -- 1.4 - Modifications by Nguyen Ly

Bible Hub

Psalm 116
Top of Page
Top of Page