IOANNOU A΄ 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1o ēn ap archēs o akēkoamen o eōrakamen tois ophthalmois ēmōn o etheasametha kai ai cheires ēmōn epsēlaphēsan peri tou logou tēs zōēs 2kai ē zōē ephanerōthē kai eōrakamen kai marturoumen kai apangellomen umin tēn zōēn tēn aiōnion ētis ēn pros ton patera kai ephanerōthē ēmin 3o eōrakamen kai akēkoamen apangellomen kai umin ina kai umeis koinōnian echēte meth ēmōn kai ē koinōnia de ē ēmetera meta tou patros kai meta tou uiou autou iēsou christou 4kai tauta graphomen ēmeis ina ē chara ēmōn ē peplērōmenē

5kai estin autē ē angelia ēn akēkoamen ap autou kai anangellomen umin oti o theos phōs estin kai skotia {WH: ouk estin en autō } {UBS4: en autō ouk estin } oudemia 6ean eipōmen oti koinōnian echomen met autou kai en tō skotei peripatōmen pseudometha kai ou poioumen tēn alētheian 7ean de en tō phōti peripatōmen ōs autos estin en tō phōti koinōnian echomen met allēlōn kai to aima iēsou tou uiou autou katharizei ēmas apo pasēs amartias 8ean eipōmen oti amartian ouk echomen eautous planōmen kai ē alētheia ouk estin en ēmin 9ean omologōmen tas amartias ēmōn pistos estin kai dikaios ina aphē ēmin tas amartias kai katharisē ēmas apo pasēs adikias 10ean eipōmen oti ouch ēmartēkamen pseustēn poioumen auton kai o logos autou ouk estin en ēmin

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

2 Peter 3
Top of Page
Top of Page