1 Tarihler 1
Turkish
1Adem, Şit, Enoş, 2Kenan, Mahalalel, Yeret, 3Hanok, Metuşelah, Lemek, 4Nuh. Nuhun oğulları: Sam, Ham, Yafet. metinde geçmemektedir.

5Yafetin oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras. 6Gomerin oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma. 7Yâvanın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.

8Hamın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan. 9Kûşun oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raamanın oğulları: Şeva, Dedan. 10Kûşun Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.

11Misrayim Ludluların, Anamlıların, Lehavlıların, Maftuhluların, Patrusluların, Filistlilerin ataları olan Kasluhluların ve Kaftorluların atasıydı. 12

13Kenan ilk oğlu Sidonun babası ve Hititlerin, Yevusluların, Amorluların, Girgaşlıların, Hivlilerin, Arklıların, Sinlilerin, Arvatlıların, Semarlıların, Hamalıların atasıydı. 14 15 16

17Samın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek. 18Arpakşat Şelahın babasıydı. Şelahtan Ever oldu. 19Everin iki oğlu oldu. Birinin adı Pelektifç, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktandı. Septuaginta ‹‹Arpakşat Kenanın babasıydı, Kenan Şelahın babasıydı.›› 20Yoktan Almodatın, Şelefin, Hasarmavetin, Yerahın, Hadoramın, Uzalın, Diklanın, Evalın, Avimaelin, Şevanın, Ofirin, Havilanın, Yovavın atasıydı. Bunların hepsi Yoktanın soyundandı. 21 22 23

24Sam, Arpakşat, Şelah, 25Ever, Pelek, Reu, 26Seruk, Nahor, Terah, 27Avram -İbrahim-.

28İbrahimin oğulları: İshak, İsmail. 29İsmailoğullarının soyu: İsmailin ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam, 30Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema, 31Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmailin oğullarıydı. 32İbrahimin cariyesi Keturanın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşanın oğulları: Şeva, Dedan. 33Midyanın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Keturanın soyundandı.

34İshak İbrahimin oğluydu. İshakın oğulları: Esav, İsrail. 35Esavın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah. 36Elifazın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timnadan doğan Amalek. Masoretik metin ‹‹Timna ve Amalek›› (bkz. Yar.36:12). 37Reuelin oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza. 38Seirin oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan. 39Lotanın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotanın kızkardeşiydi. 40Şovalın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivonun oğulları: Aya, Âna. 41Ânanın oğlu: Dişon. Dişonun oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran. 42Eserin oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişanın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.

43İsraillileri yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edomu şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhavaydı. 44Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti. 45Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu. 46Huşam ölünce, Midyanı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avitti. 47Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti. 48Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti. 49Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti. 50Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Paiydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matretin kızı Mehetaveldi. 51Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet, 52Oholivama, Ela, Pinon, 53Kenaz, Teman, Mivsar, 54Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.Turkish

Bible Hub

2 Kings 25
Top of Page
Top of Page